Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL DEE LANE, LLANGOLLEN

Notice ID: NWA0823776

Notice effective from
3rd October 2018 to 2nd November 2018

sir ddinbych denbiqhshire
County Council
^^B^1
RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO CYNGOR SIR DDINBYCH DEE LANE, LLANGOLLEN
RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud Gorchymyn sy'n gwahardd cerbydau rhag defnyddio Dee Lane, Llangollen yn Sir Ddinbych, am ei hyd cyfan. Mae angen cau'r ffordd er mwyn hwyluso gwaith ar y prif gyflenwad nwy gan Wales and West Utilities.
Bydd arwyddion ar y llwybr amgen ar hyd Parade Street, Stryd y Dwyrain, Heol y Farchnad a Heol y Castell. Bydd mynediad i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyfnod cau.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 8 Hydref 2018 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith baratan 26 Hydref 2018.
Dyddiedig: 3 Hydref 2018.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL DEE LANE, LLANGOLLEN
NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14
Denbighshire County Council has made an Order prohibiting vehicles using Dee Lane, Llangollen the County of Denbigh for its entire length. The closure is necessary to facilitate gas mains replacement works by Wales & West Utilities.
The signposted alternative route will be via Parade Street, East Street, Market Street and Castle Street. Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure.
The Order comes into force on 8th October 201 8 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 26th October 2018.
Dated: 3 October 2018.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA0823776.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices