Search for more Public Notices in your area
COUNTRYSIDE SECTION-TORFAEN COUNTY BOROUGH COUNCIL
Traffic

NOTICE OF CONFIRMATION HIGHWAYS ACT 1980 TORFAEN COUNTY BOROUGH COUNCIL

Notice ID: NP4291201

Notice effective from
19th September 2018 to 19th October 2018

HYSBYSIAD CADARNHAU

DEDDF PRIFFYRDD 1980

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL TORFAEN

DILEU LLWYBRAU TROED CYHOEDDUS RHIFAU 67, 68, 69 A 72

A DARGYFEIRIO LLWYBR TROED CYHOEDDUS

RHIF 73 YM MHONTNEWYDD, CWMBRAN

CYMUNED CWMBRAN (CWMBRAN UCHAF ERBYN HYN)

Ar 17 Medi 2018 cadarnhaodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen y Gorchymyn uchod a wnaed dan Adrannau 118 a 119 Deddf Priffyrdd 1980.

Effaith y Gorchymyn fel y'i Cadarnhawyd bydd:-

dileu Llwybr Troed (LIT) Rhif 67 gan gychwyn ar ei gyffordd a LlT Rhif 69 a Heol yr Eglwys (ST 2862 9626) i gyfeiriad gorllewinol am tua 300 metr i'w gyffordd a LlT Rhifau 68 a 72 ger The Birches (ST 2832 9624). Cyfanswm hyd y llwybr fydd yn cael ei ddileu yw 300 metr neu'n agos i hynny a dengys hyn ar Fap y Gorchymyn;

dileu LlT Rhif 68 gan gychwyn ar ei gyffordd a LlT

Rhifau 67 a 72 ger The Birches (ST 2832 9624)

i gyfeiriad y gogledd ddwyrain am tua 260 metr i'w gyffordd a LlT Rhif 69 a Maendy Wood Rise

(ST 2849 9644). Cyfanswm hyd y llwybr fydd yn

cael ei ddileu yw 260 metr neu'n agos i hynny a dengys hyn ar Fap y Gorchymyn;

dileu LlT Rhif 69 gan gychwyn ar ei gyffordd a

LlT Rhif 68 a Maendy Wood Rise (ST 2849 9644)

i gyfeiriad y de ddwyrain am tua 235 metr i'w

gyffordd a LlT Rhif 69 a Heol yr Eglwys (ST 2862

9626). Cyfanswm hyd y llwybr fydd yn cael ei ddileu yw 235 metr neu'n agos i hynny a dengys hyn ar Fap y Gorchymyn;

dileu LlT Rhif 72 gan gychwyn ar ei gyffordd a LlT

Rhifau 67 a 68 ger The Birches (ST 2832 9624) i

gyfeiriad y gorllewin am tua 155 metr i'w gyffordd

a LlT Rhif 73 a Wimborne Rise (ST 2818 9621).

Cyfanswm hyd y llwybr fydd yn cael ei ddileu yw 155 metr neu'n agos i hynny a dengys hyn ar Fap y Gorchymyn;

dargyfeirio LlT Rhif 73 gan gychwyn ar ei gyffordd

a LlT Rhif 72 a Wimborne Rise (ST 2818 9621) i

gyfeiriad y gorllewin am tua 140 metr i'w gyffordd

a LlT Rhif 70 (ST 2813 9604). ). Cyfanswm

hyd y llwybr fydd yn cael ei dargyfeirio yw 140 metr neu'n agos i hynny a dengys hyn ar Fap y Gorchymyn.

Mae copi o'r Gorchymyn fel y'i Cadarnhawyd a Map y Gorchymyn wedi'i osod a gellir eu gweld yn rhad ac am ddim yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, Adran Cefn Gwlad a Phrosiectau Amgylcheddol, Ty Blaen Torfaen, Ffordd Panteg, Y Dafarn Newydd, Pont-y-pwl, yn ystod oriau arferol y swyddfa. Dydd Llun i ddydd lau 8.30 a.m. -5.00 p.m. a rhwng 8.30 a.m. - 4.30 p.m. ar ddydd Gwener. Gellir prynu copTau o'r Gorchymyn a'r Map yno am dal o £3.00.

Daw'r Gorchymyn i rym ar 20 Medi 2018, ond os yw'r Gorchymyn yn digio unrhyw berson, neu os hoffai unrhyw un gwestiynu ei ddilysrwydd neu gwestiynu unrhyw ddarpariaeth sydd wedi ei gynnwys yn y gorchymyn ar y sail nad yw o fewn grym Deddf Priffyrdd 1980 fel y'i diwygiwyd, neu os na cydymffurfiwyd ag unrhyw reoliad a wnaed dan y Ddeddf mewn perthynas a'r Gorchymyn, rhaid iddo ef neu hi, dan Baragraff 2 o Atodlen 2 y Ddeddf fel y cymhwysir gan Baragraff 5 o Atodlen 6 y Ddeddf, wneud cais i'r Uchel Lys o fewn 6

wythnos o 20 Medi 2018. Dyddiad: 19 Medi 2018

NOTICE OF CONFIRMATION HIGHWAYS ACT 1980 TORFAEN COUNTY BOROUGH COUNCIL

EXTINGUISHMENT OF PUBLIC FOOTPATH NO'S 67, 68, 69 AND 72 AND DIVERSION OF PUBLIC FOOTPATH NO. 73

AT PONTNEWYDD CWMBRAN CWMBRAN COMMUNITY (NOW UPPER CWMBRAN)

On 17 September 2018 Torfaen County Borough Council Confirmed the above Order made under

Sections 118 and 119 of the Highways Act 1980.

The effect of the Order as Confirmed will be to:-extinguish Public Footpath (FP) No. 67 commencing at its junction with FP No. 69 and

Church Road (ST 2862 9626) and proceeding in a

westerly direction for approximately 300 metres to its junction with FP No's 68 and 72 at The Birches (ST 2832 9624). The total length of the footpath to

be extinguished is 300 metres or thereabouts and

is shown on the Order Map;

extinguish FP No. 68 commencing at its junction

with FP No's 67 and 72 at The Birches (ST

2832 9624) and proceeding in a north easterly direction for approximately 260 metres to its junction with FP No. 69 and Maendy Wood Rise (ST 2849 9644). The total length of the footpath to

be extinguished is 260 metres or thereabouts and

is shown on the Order Map;

extinguish FP No. 69 commencing at its junction

with FP No. 68 and Maendy Wood Rise (ST 2849

9644) and proceeding in a south easterly direction for approximately 235 metres to its junction with

FP No. 69 and Church Road (ST 2862 9626). The

total length of the footpath to be extinguished is 235 metres or thereabouts and is shown on the Order Map;

extinguish FP No. 72 commencing at its junction

with FP No's 67 and 68 at The Birches (ST 2832

9624) and proceeding in a westerly direction for approximately 155 metres to its junction with FP

No. 73 and Wimborne Rise (ST 2818 9621). The

total length of footpath to be extinguished is 155 metres or thereabouts and is shown on the Order Map;

divert FP No. 73 commencing at its junction with

FP No. 72 and Wimborne Rise (ST28189621) and

proceeding in westerly direction for approximately

140 metres to its junction with FP No. 70 (ST 2813 9604). The total length of footpath to be diverted is 140 metres or thereabouts and is shown on the Order Map.

A copy of the Order as Confirmed and the Order Map has been placed and may be seen free of charge at Torfaen County Borough Council, Countryside & Environmental Projects Section, Ty Blaen Torfaen, Panteg Way, New lnn, Pontypool, during normal office hours. Monday - Thursday 8.30 a.m. - 5.00 p.m. and Friday 8.30 a.m. - 4.30 p.m. Copies of the Order and Map may be bought there at the price of £3.00.

The Order comes into force on 20 September 2018, but if a person aggrieved by the Order wishes to question its validity or that of any provision contained in it on the ground that it is not within the powers of the Highways Act 1980 as amended, or if any regulation made under the Act has not been complied with in relation to the Order, he or she may under Paragraph 2 of Schedule 2 to the Act as applied by Paragraph 5 of Schedule 6 to the Act, within 6 weeks from 20 September 2018 make an application to the High Court.

Dated: 19 September 2018

Attachments

NP4291201.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices