Search for more Public Notices in your area
COUNTRYSIDE SECTION-TORFAEN COUNTY BOROUGH COUNCIL
Traffic

HYSBYSIAD CADARNHAU GORCHYMYN LLWYBR CYHOEDDUS DEDDF CYNLLUNIO TREF A GWLAD 1990

Notice ID: NP4271814

Notice effective from
8th August 2018 to 7th September 2018

HYSBYSIAD CADARNHAU GORCHYMYN LLWYBR CYHOEDDUS

DEDDF CYNLLUNIO TREF A GWLAD 1990
ADRAN 257

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL TORFAEN

DARGYFEIRIO LLWYBR CYHOEDDUS RHIF 21 YN KING STREET BLAENAFON

Ar 6 Awst 2018 Cadarnhaodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen y Gorchymyn uchod.

Effaith y Gorchymyn fel y’i Cadarnhawyd fydd dargyfeirio Llwybr Cyhoeddus 21 gan ddechrau wrth ei gyffordd â King Street (GR ST3251 0915), 16 metr i’r de-ddwyrain o’r eiddo a adnabyddir fel 49 King Street, yna ymlaen mewn cyfeiriad i’r de, de- orllewin am 33 metr neu tua hynny hyd at ei gyffordd ag Upper Waun Street (GR ST2518 0912). Cyfanswm hyd y llwybr sydd i’w ddargyfeirio yw 33 metr neu tua hynny. Caiff llwybr amgen ei greu gan ddechrau wrth ei gyffordd â King Street (GR ST3252 0915), 25 metr i’r de-ddwyrain o’r eiddo a adnabyddir fel 49 King Street ac ymlaen mewn cyfeiriad i’r de de-orllewin am 14 metr, yna i’r de-orllewin am 21 metr ble mae’n ymuno ag Upper Waun Street (GR ST3025 9868). Hyd y llwybr amgen yw tua 35 metr ac fe’i dangosir ar Fap y Gorchymyn.


Gellir gweld copi o’r Gorchymyn a Gadarnhawyd a Map y Gorchymyn am ddim yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, Ty Blaen Torfaen, Panteg Way, Y Dafarn Newydd, Pont-y-pwl o 08.30 a.m. – 5.00 p.m. Dydd Llun i Ddydd Iau a 08.30 a.m. – 4.30 p.m. ar ddydd Gwener. Gellir prynu copïau o’r Gorchymyn a’r map yma am £3.00.


Daw’r Gorchymyn i rym ar 9 Awst 2018 ond os oes unrhyw berson sy’n ddig gyda’r gorchymyn am herio dilysrwydd y gorchymyn neu unrhyw ddarpariaeth sydd ynddo ar y sail nad yw o fewn grymoedd y Ddeddf uchod, neu ar y sail nad oes cydymffurfiad wedi bod ag unrhyw ofyniad yn y ddeddf mewn perthynas â chadarnhau’r Gorchymyn, gall ef neu hi wneud cais i’r Uchel Lys at unrhyw un o’r dibenion yma o dan Adran 287 Deddf Cynllunio Tref a Gwlad 1990 o fewn 6 wythnos i’r dyddiad y cyhoeddir yr hysbysiad gyntaf fel sy’n ofynnol yn ôl paragraff 7 Atodiad 14 y Ddeddf honno.

Dyddiwyd: 8 Awst 2018

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices