Search for more Public Notices in your area
COUNTRYSIDE SECTION-TORFAEN COUNTY BOROUGH COUNCIL
Traffic

NOTICE OF MAKING AN ORDER HIGHWAYS ACT 1980 TORFAEN COUNTY BOROUGH COUNCIL EXTINGUISHMENT OF PUBLIC FOOTPATH NO'S 67, 68, 69 AND 72

Notice ID: NP4255806

Notice effective from
11th July 2018 to 10th August 2018

HYSBYSIAD O WNEUD GORCHYMYN DEDDF PRIFFYRDD 1980 CYNGOR BWRDEISTREF SIROL TORFAEN DILEU LLWYBRAU TROED CYHOEDDUS RHIFAU 67, 68, 69 A 72 A DARGYFEIRIO LLWYBR TROED CYHOEDDUS RHIF 73 YM MHONTNEWYDD, CWMBRAN

Gwnaed y Gorchymyn uchod ar 24 Ebrill 2018 o dan Adrannau 118 ac 119 Deddf Priffyrdd 1980

Effaith y Gorchymyn fydd:-

dileu Llwybr Troed (LlT) Rhif 67 gan gychwyn ar ei gyffordd a LlT Rhif 69 a Heol yr Eglwys (ST 2862

9626) ac yn teithio i gyfeiriad gorllewinol am tua

300 metr i'w gyffordd a LlT Rhifau 68 a 72 ger The Birches (ST 2832 9624). Cyfanswm hyd y llwybr fydd yn cael ei ddileu yw 300 metr neu'n agos i hynny a dengys hyn ar Fap y Gorchymyn;

dileu LlT Rhif 68 gan gychwyn ar ei gyffordd a LlT

Rhifau 67 a 72 ger The Birches (ST 2832 9624) ac

sy'n teithio i gyfeiriad y gogledd ddwyrain am tua 260 metr i'w gyffordd a LlT Rhif 69 a Maendy Wood

Rise (ST 2849 9644). Cyfanswm hyd y llwybr fydd

yn cael ei ddileu yw 260 metr neu'n agos i hynny a

dengys hyn ar Fap y Gorchymyn;;

dileu LlT Rhif 69 gan gychwyn ar ei gyffordd a LlT Rhif 68 a Maendy Wood Rise (ST 2849 9644) ac

sy'n teithio i gyfeiriad y de ddwyrain am tua 235 metr i'w gyffordd a LlT Rhif 69 a Heol yr Eglwys (ST

2862 9626). Cyfanswm hyd y llwybr fydd yn cael

ei ddileu yw 235 metr neu'n agos i hynny a dengys

hyn ar Fap y Gorchymyn;;

dileu LlT Rhif 72 gan gychwyn ar ei gyffordd a LlT Rhifau 67 a 68 ger The Birches (ST 2832 9624) ac

sy'n teithio i gyfeiriad y gorllewin am tua 155 metr

i'w gyffordd a LlT Rhif 73 a Wimborne Rise (ST 2818 9621). Cyfanswm hyd y llwybr fydd yn cael

ei ddileu yw 155 metr neu'n agos i hynny a dengys

hyn ar Fap y Gorchymyn;;

dargyfeirio LlT Rhif 73 gan gychwyn ar ei gyffordd

a LlT Rhif 72 a Wimborne Rise (ST 2818 9621)

ac sy'n teithio i gyfeiriad y gorllewin am tua 140 metr i'w gyffordd a LlT Rhif 70 (ST 2813 9604). ). Cyfanswm hyd y llwybr fydd yn cael ei dargyfeirio yw 140 metr neu'n agos i hynny a dengys hyn ar Fap y Gorchymyn.

Mae copi o'r Gorchymyn a Map y Gorchymyn wedi'i osod a gellir eu gweld yn rhad ac am ddim

yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, Adran Cefn Gwlad a Phrosiectau Amgylcheddol, Ty Blaen Torfaen, Ffordd Panteg, Y Dafarn Newydd, Pont-y-p *l, yn ystod oriau arferol y swyddfa. Dydd Llun i ddydd lau 8.30 a.m. - 5.00 p.m. a rhwng 8.30 a.m.

- 4.30 p.m. ar ddydd Gwener.

Gellir anfon unrhyw sylwadau neu wrthwynebiadau

i'r Gorchymyn yn ysgrifenedig i'r lsadran

Gyfreithiol, Y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-p*l, NP4 6YB, cyfeirnod LM /20764) erbyn 31 Gorffennaf

2018 fan bellaf. Nodwch ar ba sail y gwnaed y sylwadau neu'r gwrthwynebiadau.

Os na ddaw unrhyw sylwadau, neu os cant eu tynnu'n 6l, caiff Cyngor Bwrdeistref Sirol

Torfaen gadarnhau'r Gorchymyn fel Gorchymyn diwrthwynebiad. Os anfonir y Gorchymyn at Gynulliad Cenedlaethol Cymru i'w Gymeradwyo, anfonir unrhyw sylwadau a gwrthwynebiadau nad

ydynt wedi'u tynnu'n 6l gyda'r Gorchymyn.

Dyddiad: 4 Gorffennaf 2018

NOTICE OF MAKING AN ORDER HIGHWAYS ACT 1980 TORFAEN COUNTY BOROUGH COUNCIL EXTINGUISHMENT OF PUBLIC FOOTPATH NO'S 67, 68, 69 AND 72

AND DIVERSION OF PUBLIC FOOTPATH NO 73 AT PONTNEWYDD CWMBRAN

The above Order made on the 24 April 2018 under Sections 118 and 119 of the Highways Act 1980

The effect of the Order will be to:-

extinguish Public Footpath (FP) No. 67 commencing at its junction with FP No. 69 and Church Road (ST 2862 9626) and proceeding in a westerly direction for approximately 300 metres to its junction with FP No's

68 and 72 at The Birches (ST 2832 9624). The total length of the footpath to be extinguished is 300 metres or thereabouts and is shown on the Order Map;extinguish FP No. 68 commencing at its junction with FP No's 67 and 72 at The Birches (ST 2832 9624) and proceeding in a north easterly direction for approximately 260 metres to its junction with FP No.

69 and Maendy Wood Rise (ST 2849 9644). The total length of the footpath to be extinguished is 260 metres or thereabouts and is shown on the Order Map;extinguish FP No. 69 commencing at its junction with FP No. 68 and Maendy Wood Rise (ST 2849 9644) and proceeding in a south easterly direction for approximately 235 metres to its junction with FP No. 69 and Church Road (ST 2862 9626). The total length of the footpath to be extinguished is 235 metres or thereabouts and is shown on the Order Map;

extinguish FP No. 72 commencing at its junction with FP No's 67 and 68 at The Birches (ST 2832 9624) and proceeding in a westerly direction for approximately 155 metres to its junction with FP No. 73 and Wimborne Rise (ST 2818 9621). The total length of footpath to be extinguished is 155 metres or thereabouts and is shown on the Order Map;

divert FP No. 73 commencing at its junction with FP No. 72 and Wimborne Rise (ST 2818 9621) and proceeding in westerly direction for approximately 140 metres to its junction with FP No. 70 (ST 2813

9604). The total length of footpath to be diverted

is 140 metres or thereabouts and is shown on the

Order Map.

A copy of the Order and the Order Map has been placed and may be seen free of charge at Torfaen County Borough Council, Countryside

& Environmental Projects Section, Ty Blaen

Torfaen, Panteg Way, New lnn, Pontypool,

during normal office hours. Monday - Thursday 8.30 a.m. - 5.00 p.m. and Friday 8.30 a.m. -

4.30 p.m.

Any representations or objection to the Order may be sent in writing to Torfaen County Borough Council, Legal Division, Civic Centre, Pontypool,

NP4 6YB (Ref LM/20764) no later than 31 July 2018. Please state the grounds on which they are

made.

If no such representations or objections are duly made or if any so made are withdrawn, Torfaen County Borough Council may Confirm the Order as an unopposed Order. If the Order is sent to the National Assembly for Wales for Confirmation, any representations or objections which have not

been withdrawn will be sent with the Order.

Dated: 4 July 2018

Attachments

NP4255806.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices