Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL

Notice ID: NWA0659088

Notice effective from
13th June 2018 to 13th July 2018

sir ddinbych denbiqhshire
County Council
RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFNIDIAETH DROS DRO CYNGOR SIR DDINBYCH
FFORDD DOSBARTH III EYARTH I HAYMAKERS, LLANFAIR DYFFRYN CLWYD GORCHYMYN GWAHARDD TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFNIDIAETH FFYRDD1984 - ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud Corchymyn, yn gwahardd cerbydau rhag defnyddio'r ffordd Dosbarth III a elwiryn Eyarth i Haymakers, Llanfair Dyffryn Clwyd, yn Sir Ddinbych. Mae angen cau'r ffordd er mwyn caniatau i Adran Pontydd ac Adeileddau Cyngor Sir Ddinbych wneud gwaith ary bont.
Bydd arwyddion ar y llwybr teithio amgen. Bydd mynediad i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyfnod cau.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 20 Mehefin 2018 am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith, pa bynnag un fydd gyntaf. Disgwylir i'r gwaith barhau tan tua 22 Corffennaf 2018.
Dyddiedig: 13 Mehefin 2018.
Gary Williams, Pennaeth Gwasanaethau'r Gyfraith, Adnoddau Dynol a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL
CLASS III ROAD EYARTH TO HAYMAKERS, LLANFAIR DYFFRYN CLWYD NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14
Denbighshire County Council has made an Order prohibiting vehicles using the Class III road known as Eyartn to Haymakers, Llanfair Dyffryn Clwyd in the County of Denbigh. The closure is necessary to facilitate bridge refurbishments by Denbighshire County Council -Bridges section.
The alternative route will be as signposted. Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure.
The Order comes into force on 20th June 2018, for an eighteen month period or until the completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 22nd July 2018.
Dated: 13 June 2018.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA0659088.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices