Search for more Public Notices in your area
Planning

NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT

Notice ID: NWA0612611

Notice effective from
9th May 2018 to 8th June 2018

Denbighshire County Council
RHYBUDD O DDATBLYGIAD ARFAETHEDIG
Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig & Meysydd Cadwraeth) 1990 Deddt Cynllunio Tref & Cwlad 1990 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012 Rheoliadau Cynllunio Cwlad a Thref (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) (Cymru) 201 7 (Fel Y'i Diwygiwyd) Rheoliad 1 8
NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT
The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 The Town & Country Planning Act 1990 The Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012 The Town and Country Planning (Environmental Impact Assessment) (Wales) Regulations 2017 (As Amended) Regulation 18
We have received the following applications under the Planning Acts mentioned above.
Rydym wedi derbyn y ceisiadau canlynol o dan y Deddfau Cynllunio a nodir uchod.
EA - Rhif cais 14/2018/0360 - Fferm Wynt Coedwig Clocaenog - Pwll benthyg i echdynnu cyfanwaith i'w ddefnyddio yn unig wrth adeiladu Fferm Wynt Coedwig Clocaenog a gymeradwywyd.
LB - Rhif cais 05/2018/0330 - Cyfnant Uchaf, Llanarmon Yn lal - Dymchwel estyniadau ar oledd presennol, codi estyniad unllawr, atgyweirio mewnol ac allanol a ffurfio agoriadau ffenestri newydd (Cais Adeilad Rnestredig).
Callwch archwilio'r ceisiadau uchod a'r holl gynlluniau a dogfennau a gyflwynwyd gyda nnw yn Caledfryn, Ffordd y Ffair, Dinbych o 09 Mai 2018 tan 8 Mehefin 2018 neu drwy ein gwefan:
www.sirddinbych.gov.uk/cynllunio.
Os dymunwch wneud sylwadau am y ceisiadau ysgrifennwch ataf yn y cyfeiriad isod cyn 8 Mai 201 8.
Byddai'n ddefnyddiol pe baech yn nodi rhif y cais yn eich llythyr.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeq. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
Math o gais:
LB - cais am gydsyniad adeilad rhestredig
EA - datblygiad sy'n dod gyda datganiad
amgylcheddol
EA - Application No. 14/2018/0360 -Clocaenog Forest Wind Farm - Borrow pit for the extraction of aggregate solely for use in the construction of the approvea Clocaenog Forest Wind Farm.
LB - Application No. 05/2018/0330 - Cyfnant Uchaf, Llanarmon Yn lal - Demolition of existing lean-to extensions, erection of single storey extension and internal and external repairs and works (Listed Building application).
You may inspect the above applications and all plans and documents submitted with them, at Caledfryn, Smithfield Road, Denbigh from 09 May 2018 until 8 June 2018 or on our website:
www.denbighshire.gov.uk/planning.
If you wish to comment on the applications you should write to me at the address below by 8June 2018.
It would be useful if you could quote the planning application number in your letter.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.
Application types:
LB - application for listed building consent
EA - development accompanied by an
environmental statement
Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI Rheolwr Datblygu / Development Manager, Cwasanaethau Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd / Planning and Public Protection Services, Blwch Post 62/PO BOX 62,
Rhuthun/Ruthin, LL15 9AZ

Attachments

NWA0612611.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices