Search for more Public Notices in your area
Traffic

Caerphilly County Borough Council

Notice ID: NP4217398

Notice effective from
18th April 2018 to 18th May 2018

cyngor bwrdeistref slrol caerffili Caerphilly County Borough Council
Ras Ffordd 10 Cilomedr Caerffili
Dydd Sul 20fed Mai 2018 Gorchymyn Cau Heol Dros Dro
Math o Orchymyn: Gwahardd Gyrru, Gwahardd Aros, Gwahardd Llwytho, System Unffordd dros dro a Chyfyngiad Cyflymder 20mya Dros Dro
Traffig Unffordd a Therfyn Cyflymder 20 Mya Dros Dro
Caerphilly 10K Road Race Sunday 20th May 2018 Temporary Road Closure Order
Type of Order: Prohibition of driving, Prohibition of Waiting, Prohibition of Loading, Temporary one-way and temporary 20mph Speed Limit
One-Way Traffic and a 20 Mph Speed Limit
Ni fydd unrhyw un yn caniatau i unrhyw gerbyd fynd tua 'r dwyrain ar hyd yr A468 o 'r A469, Cylchfan Pwll-y-pant i 'r A468 Cylchfan Bedwas
9.00 am i 11.30 am
Ni chaiff unrhyw un fynd ar gyflymder sy 'n uwch na 20 mya mewn cyfeiriad tua 'r gorllewin o 'r A468 Cylchfan Bedwas i 'r A469, Pwll-y-pant
9.00 am i 11.30 am
Ni chaiff unrhyw un fynd ar gyflymder sy'n uwch na 20 mya ar hyd Ffordd Ddosbarthu Parc Lansbury rhwng ei chyffyrdd a ffordd fynediad Dolydd Trefore a ffordd fynediad ystad Parc Lansbury
9.00 am i 12 canol dydd
Gwaharddiad Gyrru
Ni fydd unrhyw un yn caniatau i unrhyw gerbyd fynd ar hyd y rhannau o r ffyrdd canlynol ar yr amseroedd a nodir isod:
Heol Pontygwindy
9.30 am i 10.45 am
Ffordd Ddosbarthu Parc Lansbury ac eithrio rhwng ei chyffyrdd a ffordd fynediad Dolydd Trefore a ffordd fynediad ystad Parc Lansbury
9.00 am i 12 canol dydd
Heol y Fan hyd at ei chyffordd a Lon Cefn Carnau, Y Twyn, Stryd y Castell, Stryd Gwyn, Stryd Bartlett, Heol Caerdydd, Stryd Clive a Stryd Ludlow (bydd eithriad ar gyfer bysiau gwasanaeth ar ochr ddeheuol Stryd y Castell o i chyffordd Heol Bedwas ar system gylchu Piccadilly hyd at ei chyffordd Heol Brynau)
9.00 am i 12 canol dydd
Heol YCilgant, Caerffili
6.00 am i 1.00 pm
Heol Nantgarw rhwng ei chyffyrdd ar system gylchu Piccadilly i 'w chyffordd a Heol y
Cilgant
9.00 am i 10.15 am
Bydd y gwaharddiad gyrru ac eithrio ar gyfer mynediad presennol ar hyd Heol Brynau n cael ei ddiarddel ar gyfer y digwyddiad arbennig i alluogi cerbydau a bysiau i adael canol y dref
9.00 am i
1.00 pm
Gwaharddiad Aros a Llwytho
Ni fydd unrhyw un yn caniatau i unrhyw gerbyd aros neu lwytho/dadlwytho ar hyd unrhyw un o 'r rhannau o 'r ffyrdd canlynol ar yr amseroedd a nodir isod:
Heol Pontygwindy, Ffordd Ddosbarthu Parc Lansbury, Heol y Fan hyd at ei chyffordd a Lon Cefn Carnau, Y Twyn, Stryd y Castell,
Stryd Gwyn, Stryd Bartlett, Heol Caerdydd,
Stryd Clive a Stryd Ludlow
8.30 am i 12.00 canol dydd
Heol YCilgant, Caerffili
7.00 am i 1.00 pm
No one shall cause any vehicle to proceed eastbound along the A468 from the A469, Pwllypant Roundabout to the A468 Bedwas Roundabout
9.00 am to 11.30 am
No one shall proceed at a speed of higher than 20 mph in a westbound direction from the A468 Bedwas Roundabout to the
A469, Pwllypant
9.00 am to 11.30 am
No one shall proceed at a speed of higher than 20 mph on the Lansbury Park Distributor Road in between its junctions with the Mornington Meadows access road and the Lansbury Park estate s access road
9.00 am to 12 noon
Prohibition of Driving
No one shall cause any vehicle to proceed along the following lengths of roads at the times specified below:
Pontygwindy Road 9.30 am to
10.45 am
Lansbury Park Distributor Road except for in between its junctions with the Mornington Meadows access road and the Lansbury Park estate s access road
9.00 am to 12 noon.
Van Road up to its junction with Cefn Carnau Lane, The Twyn, Castle Street,
White Street, Bartlett Street, Cardiff Road,
Clive Street and Ludlow Street (there will be an exemption for service buses on the southbound side of Castle Street from its Bedwas Road junction at the Piccadilly gyratory to its Brynnau Road junction)
9.00 am to 12 noon
Crescent Road, Caerphilly
6.00 am to 1.00 pm
Nantgarw Road between its junctions at the Piccadilly gyratory to its junction with Crescent Road
9.00 am to 10.15 am
The existing prohibition of driving except for access along Brynnau Road will be suspended for the special event to allow vehicles and buses to egress from the town centre
9.00 am to
1.00 pm
Prohibition of Waiting & Loading
No one shall cause any vehicle to wait or load/unload along the following lengths of roads at the times specified below:
Pontygwindy Road, Lansbury Park Distributor Road, Van Road up to its junction with Cefn Carnau Lane, The Twyn, Castle
Street, White Street, Bartlett Street, Cardiff
Road, Clive Street and Ludlow Street
8.30 am to
12.00 noon
Crescent Road, Caerphilly
7.00 am to 1.00 pm
Rheswm: Er mwyn hwyluso Ras Ffordd 10 cilomedr yn Nhref Caerfflll fel 'Digwyddiad Arbennig' ar y brffordd
Mynediad/Llwybrau Amgen a Gwybodaeth: Caniateir mynediad at eiddo i r gwasanaethau brys yn unig. Gellir defnyddio r A468, yr A469 a r A470 fel llwybrau amgen. Bydd Trwyddedau n cael eu cyhoeddi i drigolion ystadau Heol Trecastell a Bryncenydd i ganiatau mynediad. Gellir cael gwybodaeth oddi wrth Adran Gyfathrebu Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili - rhif ffon 01443 864264 / 077680 95924 yn ystod oriau swyddfa arferol.
Dyddiedig 18fed Ebrill 2018. M Lloyd
Pennaeth Gwasanaethau Peirianneg Dros Dro,
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerfflli
Ty Tredomen
Parc Tredomen,
Ystrad Mynach,
CF82 7WF
Reason: To Facilitate a 10K Road Race in Caerphilly Town as a 'Special Event' on the highway
Access/Alternative Routes and Information: Access to o property will only be allowed by the emergency services. The A468, A469 and A470 can be used as alternative routes. Permits will be issued to the residents of the Heol Trecastell and Bryncenydd estates to allow access. Information can be obtained from Caerphilly County Borough Council, Communications Section - tel 01443 864264 / 077680 95924 during normal office hours
Dated this 18th day ofApril 2018.
M Lloyd,
Acting Head of Engineering Services, Caerphilly County Borough Council, Tredomen House, Tredomen Park, Ystrad Mynach,
CF82 7WF

Attachments

NP4217398.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices