Search for more Public Notices in your area
Traffic

DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL VARIOUS BRIDGES IN THE COUNTY OF DENBIGHSHIRE

Notice ID: NWA0433733

Notice effective from
10th January 2018 to 9th February 2018


GORCHYMYN CYNGOR SIR DDINBYCH PONTYDD AMRYWIOL YN SIR DDINBYCH (CYFYNGIADAU PWYSAU) 2018 DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG 1984
Ar y 9 fed lonawr 2018 gwnaeth Cyngor Sir Ddinbych y Gorchymyn a enwir uchod o dan adrannau 1(1) a (2) a 2(1) i (3) o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, ("Deddf 1984") a'r effaith fydd gwahardd unrhyw gerbyd neu gerbyd gyda llwyth os yw eu huchafswm pwysau gros yn fwy na'r terfyn pwysau a nodir ar gyfer y pontydd, yn Sir Ddinbych, fel y cyfeirir atynt yn yr Atodlenni isod.
Bydd copi o'r Gorchymyn a fydd yn dod i rym ar 15 lonawr 2018, ynghyd a map yn dangos lleoliadau'r pontydd y mae'r Gorchymyn yn ymwneud a nhw, a datganiad o resymau'r Cyngor dros fwriadu gwneud y Gorchymyn, ar gael i'w harchwilio yn Siop Un Alwad Corwen, Heol Llundain, Corwen, Llyfrgell Llangollen, Y Capel, 19-21 Stryd y Castell, Llangollen, Llyfrgell Rhuthun, ac yn swyddfeydd y rhai sydd wedi llofnodi isod yn ystod oriau agor arferol ac ar wefan y Cyngor.
Os ydych yn dymuno cwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn neu unrhyw ddarpariaeth sydd wedi ei gynnwys ynddo ar y sail nad yw'n cyd-fynd a'r grymoedd a roddwyd gan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, neu ar y sail na chydymffurfiwyd ag unrhyw ofyniad o dan y Ddeddf honno neu unrhyw offeryn a wnaed o dan y Ddeddf honno, mewn perthynas a'r Gorchymyn, gallwch wneud cais i'r Uchel Lys at y diben hwn o fewn chwe wythnos i 9 lonawr 2018.

DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL
VARIOUS BRIDGES IN THE COUNTY OF DENBIGHSHIRE
(WEIGHT RESTRICTIONS) ORDER 2018 ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984
On the 9th January 2018 Denbighshire County Council made the above named Order under Sections 1(1) and (2) and 2(1) to (3) of the Road Traffic Regulation Act 1984 ("the Act") the effect of which prohibits any vehicle or vehicle and load the maximum gross weight of which exceeds the weight limit which is specified for the bridges, in the County of Denbighshire, as referred to in the Schedules below.
A copy of the Order which will come into force on 15th January 2018, together with a map showing the locations of the bridges to which the Order relates may be examined during normal opening hours at Corwen One Stop Shop, London Road, Corwen, Llangollen Library, The Chapel, 19-21 Castle Street, Llangollen, Ruthin Library, and at the offices of the undersigned during normal opening hours
If you wish to question the validity of the Order or of any provision contained in it on the grounds that it is not within the powers conferred by the Road Traffic Regulation Act 1984, or on the grounds that any requirement of that Act or of any instrument made under it, has not been complied with in relation to the Order, you may, within six weeks from the 9th January 2018 apply to the High Court for this purpose.
Pontvdd Amrvwiol vn Sir Ddinbvch ATODLEN 1 - Cvfvnaiadau Pwvsau Amrvwiol Amseroedd aweithredu: Bob amser
Various Bridges in the County of Denbigh SCHEDULE 1 - Various Weight Restrictions Times of Operation: At All Times
Cyf
Enw'r Bont
Lleoliad
Cyfyngiad pwysau
1
Pont Eyarth, Llanfair Dyffryn Clwyd
Ydarn o'rffordd ddi-ddosbarth o Lanfair Dyffryn Clwyd tuag at yr A494 a elwir yn Eyarth i Haymakers Road a gludir dros Afon Clwyd
18 tunnell
2
Pont Llyn
Gigfran,
Betws
Gwerfyl Goch
Y darn o'r ffordd ddi-ddosbarth o bont Gigfran i fynedfa Ty'n Barwen, a gludir dros afon Alwen
7.5 tunnell
3
Pont Cynwyd
Uchaf,
Corwen
Ydarn o'rffordd ddi-ddosbarth a elwir yn Bryn Trystion a gludir dros Afon Trystion,
18 tunnell
4
Pont Rhyd yr Hydd, Llandrillo
Y darn o'r ffordd heb enw a adnabyddir fel trac o Landrillo i Foel Ty Uchaf, a gludir dros Afon Llynor
3 tunnell
5
Ponty Brenin, Berwyn
Y darnAo ffordd a elwir yn B5103 o Blanhigfa Abbey Dingle i'r A5 a gludir dros afon Dyfrdwy
18 tunnell
6
Miller's Bridge, Trefor
Y darn o'r ffordd ddiddosbarth a elwir yn Bryn Howell Road o'r A539 i Fferm Plas yn Pentre a gludir dros Gamlas Llangollen.
18 tunnell
Ref
Bridge Name
Location
Weight Restriction
1
Pont Eyarth, Llanfair Dyffryn Clwyd
The section of unclassified road from Llanfair Dyffryn Clwyd tow ards A494 known as Eyarth to Haymakers Road which is carried over the River Clwyd
18 Tonnes
2
Pont Llyn
Gigfran,
Betws
Gwerfil Goch
The section of unclassified road from Gigfran bridge to Ty'n Barwen entrance, which is carried over the Alwen river
7.5 Tonnes
3
Pont Cynwyd
Uchaf,
Corwen
The section of unclassified road known as Bryn Trystion which is carried over the Trystion River
18 Tonnes
4
Pont Rhyd y Hydd, Llandrillo
The section of unmade road known as track from Llandrillo to Moel Ty Uchaf, which is carried over the River Llynor
3 Tonnes
5
Kings Bridge, Berwyn
The section of road known as B5103 from Abbey Dingle Nurseries to A5 which is carried over the River Dee
18 Tonnes
6
Miller's Bridge, Trevor
The section of unclassified road known as Bryn Howell Road from A539 to Plas yn Pentre Farm which is carried over the Llangollen Canal
18 Tonnes
ATODLEN 2
Cvfvnaiad Pwvsau 18 Tunnell (heblaw ar avfer mvnediadl Amseroedd aweithredu: Bob amser
SCHEDULE 2 18 Tonnes Weight Restriction (except for access) Times of Operation: At All Times
Cyf
Enw'r Bont
Lleoliad
Cyfyngiad pwysau
7
Pont Cilan, Llandrillo
Y darn o'r ffordd ddi-ddosbarth a elwir yn Branas Uchaf Road i'r B4401 a gludir dros Afon Dyfrdwy
18 Tunnell (heblaw ar gyfer
mynediad)
Ref
Bridge Name
Location
Weight Restriction
7
Pont Cilan, Llandrillo
The section of unclassified road known as Branas Uchaf Road to B4401 which is carried over the River Dee
18 Tonnes (except for access)
?yddiedig 10 lonawr 2018
Dated 10th January 2018
Gary Williams, Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych. SFJH/DCC/025433
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedl wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire. SF3H/DCC/025433
We welcome correspondence in Welsh. There will be on delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA0433733.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices