Search for more Public Notices in your area
Traffic

TORFAEN COUNTY BOROUGH COUNCIL ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 (AS AMENDED) PUBLIC FOOTPATH NO. 286 (PART) PONTNEWYDD TEMPORARY PROHIBITION OF PEDESTRIANS ORDER 2017

Notice ID: NP4134168

Notice effective from
15th November 2017 to 15th December 2017

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL TORFAEN DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 (FEL Y'l DIWYGIWYD) LLWYBR CYHOEDDUS RHIF 286 (RHAN) PONTNEWYDD GORCHYMYN GWAHARDD CERDDWYR DROS DRO 2017
HYSBYSIR trwy hyn bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen wrth ymarfer ei bwerau dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) yn bwriadu gwneud Gorchymyn nid llai na saith diwrnod o ddyddiad yr Hysbysiad hwn effaith yr hwn fydd gwahardd cerddwyr a beicwyr rhag teithio ar hyd:-
Llwybr Cyhoeddus Rhif 286 sydd i'w gau wrth Bont y Gamlas rhwng Rhodfa'r Llwyfain a Richmond Road ac sy'n mynd i gyfeiriad i'r de am tua 240 metr i'w gyffordd gyda L6n Bevan, ac wedyn yn parhau mewn cyfeiriad i'r de orllewin am 560 metr pellach i'w gyffordd gyda Llwybrau Cyhoeddus Rhifau 7 ac 16 wrth dwnnel y gamlas. Mae llwybr amgen ar gael i gerddwyr ac fe'i ddangosir mewn llinellau toredig gwyrddfelyn o A-C ar fap y Gorchymyn.
Mae'r gwaharddiad yn angenrheidiol oherwydd y tebygrwydd o berygl i'r cyhoedd. Daw'r Gorchymyn arfaethedig i rym ar 22 Tachwedd 2017 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod o 6 mis.
Dyddiwyd: 15 Tachwedd 2017
Alison Ward, Prif Weithredwr, YGanolfan Ddinesig, Pont-y-pQl NP4 6YB
TORFAEN COUNTY BOROUGH COUNCIL ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 (AS AMENDED) PUBLIC FOOTPATH NO. 286 (PART) PONTNEWYDD TEMPORARY PROHIBITION OF PEDESTRIANS ORDER 2017
NOTICE is hereby given that the County Borough Council of Torfaen in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as Amended) intend not less than seven days from the date of this Notice to make an Order the effect of which will be to prohibit pedestrians and cyclists from proceeding along:-
Public Footpath (FP) No. 286 is to be closed
at the Canal Bridge between Elm Grove and
Richmond Road and runs in a southerly direction
for approximately 240 metres to its junction with
Bevans Lane, then continues in a south westerly
direction for a further 560 metres to its junction
with FP No's 7 and 16 at the canal tunnel.
There is an alternative route available for
pedestrians and is shown in dashed olive lines
from A-C on the Order map.
The prohibition is necessary because of the
likelihood of danger to the public.
The proposed Order will come into operation on
22 November 2017 and will continue in force for a
period of 6 months.
Dated: 15 November 2017
Alison Ward, Chief Executive, Civic Centre, Pontypool NP4 6YB

Attachments

NP4134168.pdf Download

Torfaen County Borough Council

Civic Centre , Pontypool , Torfaen , NP4 6YB

http://www.torfaen.gov.uk 01495 762 200

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices