Search for more Public Notices in your area
Planning

Kimmel Street, Temporary Prohibition of Through Traffic

Notice ID: WAR2439633

Notice effective from
22nd June 2022 to 22nd July 2022

sir ddinbych Cyngor

Denbighshire County CouncilHysbysiad O Orchymyn Traffig Dros Dro
Cyngor Sir Ddinbych Kinmel Street, Y Rhyl Rhybudd O Orchymyn Gwahardd Traffig Drwodd Dros Dro Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984-Adran 14

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud gorchymyn, dim cynt na 7 diwmod o 22 Mehefin 2022, yn gwahardd cerbydau rhag defnyddio'r darn hwnnw o Kinmel Street, y Rhyl, yn Sir Ddinbych, o'i chyffordd a South Kinmel Street i'w chyffordd a South Kinmel Street ar hyd llinell De Ddwyreiniol y palmant.

Y rheswm dros gau'r ffordd yw er mwyn caniatau i O'Connor Utilities osod cysylltiad trydanol tanddaearol ar ran Scottish Power. Bydd mynediad ar gael i gerddwyr drwy gydol y cyfnod cau.
Nid oes llwybr arall ar gael.
DaWr Gorchymyn i rym ar 11 Gorffennaf 2022 am ddeunaw mis, neu lai os cwblheir y gwaith yn gynt. Rhagwelir y bydd y gwaith yn para tan oddeutu 20 Gorffennaf 2022.

Gary Williams, Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.

Rydym yn croesawu gohebiaerh yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.

www.sirddinbych.gov.ukNotice Of Temporary Traffic Order
Denbighshire County Council
Kinmel Street, Rhyl
Notice Of Temporary Prohibition Of Through Traffic Order
Road Traffic Regulation Act 1984 - Section 14

Denbighshire County Council intends not sooner than 7 days from 22nd June 2022 to make an Order prohibiting vehicles using that length of Kinmel Street, Rhyl, in the County of Denbigh from its junction with South Kinmel Street to its junction with South Kinmel Street along the South East kerb line.
The closure is necessary to facilitate Installation of underground electrical service connection by O'Connor Utilities on behalf of Scottish Power. Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure.
There is no alternative route available.
The Order is effective from 11th July 2022 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 20th July 2022.

Dated:
22 June 2022.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
Dyddiedig: 22 Mehefin 2022.

We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.
 

www.denbighshire.gov.ukAttachments

WAR2439633.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices