Search for more Public Notices in your area
Traffic

Llanfair Road, Temporary 10mph Speed Limit and No Overtaking

Notice ID: WAR2436370

Notice effective from
15th June 2022 to 15th July 2022

Denbighshire County Council


Hysbysiad O Orchymyn Traffig Dros Dro
Cyngor Sir Ddinbych
Ffordd Llanfair, Rhuthun
Rhybudd O Orchymyn Terfyn
Cyflymder O 10 Mya A Gwahardd
Goddiweddyd Dros Dro
Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd
1984-Adran 14

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud Gorchymyn a'i effaith yw:
1) Rhoi terfyn cytlymder dros dro o 10 mya ar hyd yrA525 a elwiryn Ffordd Llanfair, Rhuthun, yn Sir Ddinbych sy'n ymestyn o'i gyffordd gyda Stryd Llanrhydd at ei gyffordd gyda L6n Speiriol Uchaf.

Bydd y terfyn 10 mya mewn grym pan fo gwaith hebrwng yn mynd rhagddo ar unrhyw ddiwmod.
2) Gwahardd pob cerbyd rhag goddiweddyd ar y rhannau hynny o'r ffordd.

Mae angen cyflwyno'r cyfyngiad er mwyn diogelu gweithlu Uned Waith Cyngor Sir Ddinbych wrth Iddynt osod wyneb newydd ar y ffordd.
Mae'r Gorchymyn yn cychwyn ar 20 Mehefin 2022 am ddeunaw mis, neu hyd at y dyddiad y cwblheir y gwaith ynghynt. Disgwylir y bydd y gwaith yn para tan tua 30 Medi 2022.
Dyddiedig: 15 Mehefin 2022.
Gary Williams, Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.


Notice Of Temporary Traffic Order
Denbighshire County Council
Llanfair Road, Ruthin
Notice Of Temporary 10 Mph Speed
Restriction And No Overtaking
Order Road Traffic Regulation Act 1984 -Section 14

Denbighshire County Council has made an Order the effect of which is to:
1) Impose temporarily a 10 mph speed limit along that length of the A525 known as Llanfair Road, Ruthin, in the County of Denbigh which extends from its junction with Llanrhydd Street to its junction with Lon Speiriol Uchaf.

The 10 mph limit will apply when convoy work is in force on any given day.
2) Prohibit all vehicles from overtaking in the said length of road.

The reason for the restriction is to facilitate the safety of workmen during resurfacing works by Denbighshire County Council - Works Unit.

The Order commences on 20th June 2022 for eighteen months or the earlier completion of the works. The works are expected to last approximately until 30th September 2022.

Dated: 15 June 2022.


Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni We welcome correspondence in Welsh. There will fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a be no delay in responding to correspondence dderbyniwyd yn Gymraeg. received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk www.denbighshire.gov.ukAttachments

WAR2436370.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices