Search for more Public Notices in your area
Traffic

Corwen, No Overtakin Order

Notice ID: WAR2434017

Notice effective from
15th June 2022 to 15th July 2022

Denbigshire County Council


Rhybudd O Orchymyn Traffig Dros Dro
Cyngor Sir Ddinbych A5104 Croesffordd Tan Y Bidwal Ger Corwen
Rhybudd O Orchymyn Terfyn Cyflymder O 10 Mya A Gwahardd Goddiweddyd Dros Dro Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984-Adran 14

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn, heb fod yn gynharach na 7 niwrnod o 15 Mehefin 2022 a fydd yn:-
1) Gosod terfyn cyflymder dros dro o 10 mya ar hyd y rhan honno o'r A5104 o gyffordd yr A494 i groesffordd Tan y Bldwal, Corwen o'i chyffordd a'r B5436 i Fedw o'r A5104 i'w chyffordd a chroesffyrdd Tan y Bldwal ar gyffordd Blaen lal yrA5104.

Bydd y terfyn 10 mya mewn grym pan fo gwaith hebrwng yn mynd rhagddo ar unrhyw ddlwrnod.
2) Gwahardd pob cerbyd rhag goddlweddyd ar y rhan honno o'r ffordd.

Mae angen cyflwyno'r cyfyngiad er mwyn diogelu gwelthlu Uned Waith Cyngor Sir Ddinbych wrth iddynt osod wyneb newydd ar y ffordd.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 4 Gorffennaf 2022 am ddeunaw mis, neu hyd at y dyddiad y cwblheir y gwaith ynghynt. Disgwylir y bydd y gwaith yn para tan 30 Medi 2022.
Dyddiedig: 15 Mehefin 2022.
Gary Williams, Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.

Notice Of Temporary Traffic Order
Denbighshire County Council A5104 Tan Y Bidwal Crossroads Near Corwen
Notice Of Temporary 10 Mph Speed Restriction And No Overtaking Order
Road Traffic Regulation Act 1984 -Section 14

Denbighshire County Council intends not sooner than 7 days from 15th June 2022 to make an Order which is to:-
1) Impose temporarily a 10 mph speed limit along that length of the A5104 from A494 junction to Tan y Bidwal crossroads, Corwen from its junction with B5436 to Fedw from A5104 to its junction with Tan y Bidwal crossroads on A5104 Blaen lal junction.

The 10 mph limit will apply when convoy work is in force on any given day.
2) Prohibit all vehicles from overtaking in the said length of road.

The reason for the restriction is to facilitate the safety of workmen during resurfacing works by Denbighshire County Council - Works Unit.
The Order commences on 4th July 2022 for eighteen months or the earlier completion of the works. The works are expected to last approximately until 30th September 2022.
Dated: 15 June 2022.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk


www.denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR2434017.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices