Search for more Public Notices in your area
Traffic

Bodfari, Temporary 10mph Speed Restriction and No Overtaking

Notice ID: WAR2436331

Notice effective from
15th June 2022 to 15th July 2022

Denbighshire County Council


Hysbysiad O Orchymyn Traffig Dros Dro
Cyngor Sir Ddinbych Gwahanol Ffyrdd Ym Modfari Rhybudd O Orchymyn Terfyn Cyflymder O 10 Mya A Gwahardd Goddiweddyd Dros Dro Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984-Adran 14

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud Gorchymyn a'i effaith yw:
1) Rhoi terfyn cyflymder dros dro o 10mya ar hyd y darnau ffordd y cyfeiriwyd atynt yn yr Atodlen isod.

Bydd y terfyn 10 mya mewn grym pan fo gwaith hebrwng yn mynd rhagddo ar unrhyw ddiwrnod.
2) Gwahardd pob cerbyd rhag goddiweddyd ar y rhannau hynny o'r ffordd.

Mae angen cyflwyno'r cyfyngiad er mwyn diogelu gweithlu Uned Waith Cyngor Sir Ddinbych wrth iddynt osod wyneb newydd ar y ffordd.
Mae'r Gorchymyn yn cychwyn ar 20 Mehefin 2022 am ddeunaw mis, neu hyd at y dyddiad y cwblheir y gwaith ynghynt. Disgwylir y bydd y gwaith yn para tan tua 30 Medi 2022.
Atodlen
Damau o'r ffordd a fydd ar gau
1) Ar hyd y B5429 Cyffordd Dre Goch at yr A541 Cyffordd Geinas, Bodfari.

2) Ar hyd y B5429 Cyffordd Dre Goch i Gylchfan Llandyrnog sy'n ymestyn tua'r gogledd o Gylchfan Llandyrnog am oddeutu 1.2km.

Dyddiedig: 15 Mehefin 2022.
Gary Williams, Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.

Notice Of Temporary Traffic Order Denbighshire County Council Various Road Bodfari
Notice Of Temporary 10 Mph Speed Restriction And No Overtaking Order
Road Traffic Regulation Act 1984 -Section 14

Denbighshire County Council has made an Order the effect of which is to:
1) Impose temporarily a 10 mph speed limit along the lengths road referred to in the Schedule below.

The 10 mph limit will apply when convoy work is in force on any given day.
2) Prohibit all vehicles from overtaking in the said lengths of road.

The reason for the restriction is to facilitate the safety of workmen during resurfacing works by Denbighshire County Council - Works Unit.
The Order commences on 20th June 2022 for eighteen months or the earlier completion of the works. The works are expected to last approximately until 30th September 2022.
Schedule
Lengths of road to be closed
1) The full length of B5429 Dre Goch Junction to A541 Junction Geinas, Bodfari.

2) That length of B5429 Dre Goch Junction to Llandyrnog Roundabout which extends northward from Llandyrnog Roundabout for a distance of approximately 1.2km.

Dated: 15 June 2022.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk


www.denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR2436331.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices