Search for more Public Notices in your area
Traffic

Pentre Lane, Temporary Prohibition of Traffic

Notice ID: NEW2426368

Notice effective from
8th June 2022 to 8th July 2022


Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984

Road Traffic Regulation Act 1984
Adran I4(I)(A) (Fel Vi Diwygiwyd) Pentre Lane, Henllys, Cwmbran Gorchymyn Gwahardd Traffig Dros Dro 2022


HYSBYSIR trwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, drwy arfer ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud Gorchymyn, bydd yn gwahardd unrhyw draffig rhag teithio ar hyd rhan o Pentre Lane, Henllys, Cwmbran.
Mae'r llwybr amgen ar hyd Pentre Lane a Henllys Lanes - lonydd di-enw. (Cedwir mynediad i drigolion a gwasanaethau argyfwng cyn belled ag y bo modd yn rhesymol ymarferol).
Mae angen y gwaharddlad oherwydd bod gwaith yn cael ei wneud, neu cynigir weithio ar neu ger y ffordd i ddarparu band eang yn yr ardal.
Bydd y Gorchymyn yn gweithredu rhwng 09:00 a 17:00 dydd Gwener lOfed Mehefin 2022 am ddiwrnod ac unrhyw ddyddiau eraill a dybir yn angenrheidiol o fewn cyfnod heb fod yn fwy na 18 mis.
Dyddiedig: 8 Mehefin 2022
Stephen Vickers, Prif Weithredwr, Y Ganolfan
Ddinesig, Pont-y-pwl, Torfaen, NP4 6YB

Section I4(I)(A) (As Amended) Pentre Lane, Henllys, Cwmbran Temporary Prohibition Of Traffic Order 2022

NOTICE is hereby given that the County Borough Council of Torfaen in exercise of their powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) have made an Order the effect of which will be to prohibit any traffic from proceeding along a section of Pentre Lane, Henllys Cwmbran.
The alternative route is along Pentre Lane and Henllys Lanes - unnamed lanes (Access for residents and emergency services will be maintained as far as is reasonably practicable).
The prohibition is necessary because works are being or are proposed to be executed on or near the road to provide broadband to the area.
The Order will operate from 09:00 to 17:00 Friday I Oth June 2022 for I day and any other days deemed necessary within a period not exceeding 18 months.

Dated: 8th June 2022

Stephen Vickers, Chief Executive, Civic Centre, Pontypool, Torfaen, NP4 6YB

Attachments

NEW2426368.pdf Download

Torfaen County Borough Council

Civic Centre , Pontypool , Torfaen , NP4 6YB

http://www.torfaen.gov.uk 01495 762 200

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices