Search for more Public Notices in your area
Traffic

Pentre Lane, Temporary Prohibition of Traffic

Notice ID: NEW2426336

Notice effective from
1st June 2022 to 1st July 2022


Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984
Road Traffic Regulation Act 1984
Adran I4(I)(A) (Fel Vi Diwygiwyd)
Pentre Lane, Henllys, Cwmbran
Gorchymyn Gwahardd Traffig Dros Dro 2022

HYSBYSIR trwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, drwy arfer ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) yn bwriadu gwneud Gorchymyn, nid llai na saith niwrnod ar 61 dyddiad yr Hysbysiad hwn, a fydd yn gwahardd unrhyw draffig rhag teithio ar hyd rhan o Pentre Lane, Henllys, Cwmbran.
Mae'r llwybr amgen ar hyd Pentre Lane a Henllys
Lanes - lonydd di-enw. (Cedwir mynediad i
drigolion a gwasanaethau argyfwng cyn belled ag y
bo modd yn rhesymol ymarferol).
Mae angen y gwaharddiad oherwydd bod gwaith
yn cael ei wneud, neu cynigir weithio ar neu ger y
ffordd i ddarparu band eang yn yr ardal.
Bydd y Gorchymyn arfaethedig yn gweithredu rhwng
09:00 a 17:00 dydd Gwener lOfed Mehefln 2022
am ddiwrnod ac unrhyw ddyddiau eraill a dybir yn
angenrheidiol o fewn cyfnod heb fod yn fwy na 18 mis.

Dyddiedig: laf Mehefin
2022
Stephen Vickers, Prif Weithredwr, Y Ganolfan
Ddinesig, Pont-y-pwl, Torfaen, NP4 6YB


Section I4(I)(A) (As Amended)
Pentre Lane, Henllys, Cwmbran
Temporary Prohibition Of Traffic Order 2022

NOTICE is hereby given that the County Borough Council of Torfaen in exercise of their powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intend not less than seven days from the date of this Notice to make an Order the effect of which will be to prohibit any traffic from proceeding along a section of Pentre Lane, Henllys Cwmbran. The alternative route is along Pentre Lane and Henllys Lanes - unnamed lanes (Access for residents and emergency services will be maintained as far as is reasonably practicable).
The prohibition is necessary because works are being or are proposed to be executed on or near the road to provide broadband to the area. The proposed Order will operate from 09:00 to 17:00 Friday 10th June 2022 for I day and any other days deemed necessary within a period not exceeding 18 months. Dated: Ist June 2022
Stephen Vickers, Chief Executive, Civic Centre, Pontypool, Torfaen, NP4 6YB

Attachments

NEW2426336.pdf Download

Torfaen County Borough Council

Civic Centre , Pontypool , Torfaen , NP4 6YB

http://www.torfaen.gov.uk 01495 762 200

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices