Search for more Public Notices in your area
Traffic

Market Street, Temporary Prohibition of Through Traffic

Notice ID: WAR2421609

Notice effective from
1st June 2022 to 1st July 2022

sir ddinbych denbigshire


Hysbysiad O Orchymyn Traffig Dros Dro
Cyngor Sir Ddinbych Stryd Y Farchnad, Rhuthun Hysbysiad O Orchymyn Gwahardd Traffig Trwodd Dros Dro Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984-Adran 14


Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud Gorchymyn yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag teithio ar hyd y rhan honno o Stryd y Farchnad, Rhuthun yn Sir Ddinbych sy'n ymestyn o'i chyffordd a Sgwar Sant Pedr i'w chyfTordd a Ffordd Wynnstay.
Y rheswm dros gau'r ffordd yw caniatau i O'Connor Utilities wneud gwaith trydanol ar ran Scottish Power.
Bydd mynediad ar gael i gerddwyr drwy gydol y cyfnod cau.
Bydd arwyddion i'r ffordd amgen ar hyd Stryd y Farchnad, Ffordd yr Orsaf a Stryd y Ffynnon. Mae'r Gorchymyn yn weithredol o 6 Mehefin 2022 am gyfnod o ddeunaw mis, neu hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag fydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith bara tan oddeutu 13 Mehefin 2022.
?yddiedig: 1 Mehefin 2022.
Gary Williams, Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.

Notice Of Temporary Traffic Order
Denbighshire County Council Market Street, Ruthin Notice Of Temporary Prohibition Of Through Traffic Order Road Traffic Regulation Act 1984 - Section 14

Denbighshire County Council has made an Order prohibiting vehicles using that length of Market Street, Ruthin in the County of Denbighshire which extends from its junction with St Peters Square to its junction with Wynnstay Road.
The closure is necessary to facilitate replacement of an electrical linkbox by O'Connor Utilities on behalf of Scottish Power.
Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure.
The signposted alternative route will be via Market Street, Station Road and Well Street The Order is effective from 6th June 2022 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 13th June 2022.
Dated: 1 June 2022.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unmyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk www.denbighshire.gov.ukAttachments

WAR2421609.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices