Search for more Public Notices in your area
General

Erw Las, Denbigh, Disposal of Land

Notice ID: WAR2419896

Notice effective from
25th May 2022 to 24th June 2022


CYNGOR SIR DDINBYCH
DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972 ADRAN 123 (2A)
GWAREDU TIR


HYSBYSIR drwy hyn bod Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu, ar ddiwedd y cyfnod isod, gwaredu'r tir a gyfeirir ato fel y tir oddi ar Erw Las, Dinbych, Sir Ddinbych sy'n oddeutu 0.35 erw ac sy'n rhan o fan agored a ddefnyddir at ddibenion hamdden cyhoeddus a mynediad ar gyfer tirfeddiannwr cyfagos. Cynigir defnyddio'r safle i ddarparu ffordd fynediad breifat ac ardaloedd cyfagos at ddefnydd tirfeddiannwr cyfagos.


Bydd cynllun o'r tir dan sylw yn cael ei gadw yn swyddfeydd Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd yn Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych LL15 1YN am y cyfnod a nodir isod. Gellir gwneud cais am gopi o'r cynllun drwy anfon neges e-bost i
cyfreithiol.cymorthbusnes@sirddinbych.gov.uk


Mae'n rhaid cyflwyno unrhyw wrthwynebiad i warediad arfaethedig y tir yn ysgrifenedig i Bennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd i'r cyfeiriad isod neu dros e-bost i cyfreithiol.cymorthbusnes@sirddinbych.gov.uk o fewn 28 wythnos o gyhoeddi'r Hysbysiad hwn.

Dyddiedig: 25 Mai 2022.


Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Blwch Post 62 , Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 9AZ.

Cyf: DCC043026


Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL
LOCAL GOVERNMENT ACT 1972 SECTION 123 (2A)
DISPOSAL OF LAND

NOTICE is hereby given that Denbighshire County Council intends after the expiry of the period below to dispose of the land known as land off Erw Las, Denbigh, Denbighshire comprising to approximately 0.35 acres and which forms part of an open space used for the purposes of public recreation and for the purposes of access for an adjacent land owner. The proposed use of the site is to provide a private access road and adjacent areas for use by an adjacent land owner.


A plan of the said land will be kept at the offices of the Head of Legal HR and Democratic Services, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire LL15 1YN for the period mentioned below. A request for a copy of the plan may be made by e-mail to legal.businesssupport@denbighshire.gov.uk.


Any objections to the proposed disposal must be made in writing to the Head of Legal HR and Democratic Services at the address below or may be made by e-mail to legal.businesssupport@denbighshire.gov.uk within 28 days of publication of this Notice.


Dated: 25 May 2022.


Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, PO Box 62, Ruthin, Denbighshire, LL15 9AZ


Ref: DCC043026


We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.


www.sirddinbych.gov.uk


www.denbighshire.gov.uk

Attachments

WAR2419896.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices