Search for more Public Notices in your area
Traffic

Llangollen, Temporary Prohibition of Through Traffic

Notice ID: WAR2415499

Notice effective from
25th May 2022 to 24th June 2022


HYSBYSIAD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO


CYNGOR SIR DDINBYCH FFORDD DINBREN LLANGOLLEN RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFFIG DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984-ADRAN 14


Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud Gorchymyn yn gwahardd cerbydau rhag defnyddio hyd y ffordd Dosbarth III y'i gelwir yn Ffordd Dinbren, Llangollen, yn Sir Ddinbych, sydd yn ymestyn tua'r gogledd-orllewin am 90m o bwynt 160m i'r gogledd-orllewin o'i chyffordd gyda Wharf Hill.


Mae angen cau'r ffordd er mwyn hwyluso gwaith o ailosod pibelli cyflenwi plwm gan Hafren Dyfrdwy. Bydd mynediad ar gael i gerddwyr drwy gydol y cyfnod cau.


Bydd y llwybr amgen wedi'i arwyddo ar hyd Wharf Hill, Mill Street, Abbey Road a Tower Road.


Mae'r Gorchymyn yn welthredol o 30 Mai 2022 am gyfnod o ddeunaw mis, neu nes bydd y gwaith wedi'i gwblhau, pa un bynnag fydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith barhau tan oddeutu 3 Mehefln 2022.


Dyddiedig: 25 Mai 2022.


Gary Williams, Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.

Rydym yn croesawu gohebiaerh yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.


NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER


DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL
DINBEN ROAD LLANGOLLEN
NOTICE OF , ORDER
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14


Denbighshire County Council has made an Order prohibiting vehicles using that length of the Class III road known as Dinbren Road, Llangollen, in the County of Denbigh, which extends north-westward for 90m from a point 160m north-west of its junction with Wharf Hill.


The closure is necessary to facilitate replacement of two lead supply pipes by Hafren Dyfrdwy. Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure.


The signposted alternative route will be via Wharf Hill, Mill Street, Abbey Road andTower Road.


The Order is effective from 30th May 2022 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 3rd June 2022.


Dated: 25 May 2022.


Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.


We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.


www.sirddinbych.gov.uk


www.denbighshire.gov.uk

Attachments

WAR2415499.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices