Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER

Notice ID: WAR2407040

Notice effective from
18th May 2022 to 17th June 2022

HYSBYSIAD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH STRYD Y FARCHNAD, RHUTHUN RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFFIG DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984-ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn dim cynt na 7 diwrnod o 18 Mai 2022 yn gwahardd unrtiyw gerbyd rhag teithio ar hyd y rhan honno o Stryd y Farchnad, Rhuthun yn Sir Ddinbych sy'n ymestyn o'i chyffordd § Sgwar Sant Pedr i'w chyffordd a Ffordd Wynnstay.
Y rheswm dros gau'r ffordd yw caniatau i O'Connor Utilities wneud gwaith trydanol ar ran Scottish Power.
Bydd mynediad ar gael i gerddwyr drwy gydol y cyfnod cau.
Bydd arwyddion i'r ffordd amgen ar hyd Stryd y Farchnad, Ffordd yr Orsaf a Stryd y Ffynnon.
Daw'r gorchymyn i rym ar 6 Mehefin 2022 a bydd yn para am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith, p'un bynnag sydd gyntaf. Disgwylir i'r gwaith baratan oddeutu 13 Mehefin 2022.
Dyddiedig: 18 Mai 2022.
Gary Williams, Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir ?dinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL
MARKET STREET, RUTHIN
NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF
THROUGH TRAFFIC ORDER
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -
SECTION 14
Denbighshire County Council intends not sooner than 7 days from 18th May 2022 to make an Order prohibiting vehicles using that length of Market Street, Ruthin in the County of Denbigh which extends from its junction with St Peters Square to its junction with Wynnstay Road.
The closure is necessary to facilitate replacement of an electrical linkbox by O'Connor Utilities on behalf of Scottish Power.
Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure.
The signposted alternative route will be via Market Street, Station Road and Well Street.
The Order is effective from 6th June 2022 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 13th June 2022.
Dated: 18 May 2022.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk www.denbighshire.gov.ukAttachments

WAR2407040.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices