Search for more Public Notices in your area
Planning

Coast protection act 1949 2003 no. 1847 (w.197) coast protection, wales the coast protection (notices) (wales) regulations 2003 notice of proposed coast protection work

Notice ID: WAR2399067

Notice effective from
4th May 2022 to 3rd June 2022


Deddf Diogelu'r Arfordir 1949 2003 Rhif 1847 (W.197) Diogelu'r Arfordir, Cymru Rheoliadau Diogelu'r Arfordir (Hysbysiadau) (Cymru) 2003 Hysbysiad O Waith Arfaethedig I Ddiogelu'r Arfordir

Mae Cyngor Sir Ddinbych, gan weithredu yn rhinwedd ei swydd fel awdurdod diogelu'r arfordir, drwy hyn yn rhoi hysbysiad o dan adran 5(1) o'r Ddeddf uchod ei fod yn bwriadu gwneud gwaith diogelu'r arfordir ar dir ar hyd tir blaen arfordirol Y Rhyl rhwng Splash Point a gyferbyn a Pharc Drifft.
Bydd y gwaith yn cynnwys:
* Adeiladu oddeutu 1.45km o ddeunyddiau atal erydu carreg ac atgyweiriadau concrid i'r asedau amddiffyniad arfordirol presennol o Splash Point i'r SeaQuarium. Byddai'r deunyddiau atal erydu carreg yn cynnwys gosod cerrig mawr ar waelod y strwythurau amddiffyn arfordirol presennol.

* Adeiladu oddeutu 750m o wal gynnal grisiog concrid newydd, o'r SeaQuarium i bwynt gyferbyn a Pharc Drifft.

* Mynedfeydd grisiog newydd i gerddwyr i'r traeth trwy wal gynnal grisiog concrid, i ddisodli'r mynedfeydd presennol ac ymestyn mynedfeydd presennol y traeth trwy deunyddiau atal erydu carreg.

* Codi/lledu'r promenad a wal amddiffyn mor ar gefn y promen§d.

* Ymestyn y gollyngfeydd a gwaith diogelu i gollyngfeydd presennol a gaiff eu gorchuddio gan y wal gynnal newydd.

Amcangyfrifir mai cost y gwaith yw £43 miliwn.
Gellir archwilio manylion y gwaith arfaethedig yn ogystal a chopiau o'r cynllun rheoli traethlin berthnasol a mapiau o ardaloedd a pherygl o lifogydd lleol yn y lleoliadau canlynol:
* Canolfan Groeso Y Rhyl, Y Pentref, Rhodfa'r Gorllewin, Y Rhyl, Sir Ddinbych LL18 1HZY, yn yr oriau agor a arddangosir ar-lein yn:

www.denbighshire.gov.uk/cy/hamdden-a-

thwristiaeth/ymweld-a-sir-ddinbych/canolfanna u-croeso-a-phwyntiau-gwybodaeth-i-dwristiaid.aspx

Gall unrhyw un wrthwynebu'r gwaith arfaethedig drwy gyflwyno hysbysiad o wrthwynebiad i'r cynnig i Gynulliad Cenedlaethol Cymru a'r Cyngor, erbyn dydd Mercher 1 Mehefin 2022 fan bellaf.
Rhaid i unrhyw hysbysiad o wrthwynebiad i'r cynnig ddatgan sail y gwrthwynebiad a gellir ei gyflwyno a Haw, ei anfon drwy'r post rhagdaledig neu ei anfon drwy ffacs neu e-bost, er mwyn iddo ddod i law heb fod yn hwyrach na'r dyddiad a bennir uchod, i'r Adran Dwr, Llifogydd a Glo, Llywodraeth Cymru, Adeiladau'r Goron, Pare Cathays, Caerdydd CF10 3NQ (e-bost:


risgllifogyddarfordirol@llyw.cymru ac at Brif Weithredwr Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, LL151 YN.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbynniryn Gymraeg.
I gael rhagor o wybodaeth am gynllun Amddiffynfeydd Arfordirol Canol Y Rhyl, gallwch weld gwybodaeth a gyflwynwyd yng nghais Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990. Gellir dod o hyd i hyn drwy nodi cyfeirnod y cais cynllunio rhif 45/2022/0271 ar Borth Cynllunio Cyngor Sir Ddinbych (sydd ar gael drwy'r URL hwn:

planning.denbighshire.gov.uk/cynllunio/
Coast protection act 1949 2003 no. 1847 (w.197) coast protection, wales the coast protection (notices) (wales) regulations 2003 notice of proposed coast protection work

Denbighshire County Council, acting in its capacity as coast protection authority, hereby gives notice under section 5(1) of the above Act that it proposes to carry out coast protection work at land along the coastal frontage of Rhyl between Splash Point and opposite Drift Park.

The work will consist of:
* The construction of approximately 1.45km of scour protection and concrete repairs to existing coastal defence assets from Splash Point to the SeaQuarium. The scour protection will consist of boulders being placed at the base of the existing coastal defence structures.

* The construction of approximately 750m of new concrete stepped revetment, from the SeaQuarium to opposite Drift Park.

* New pedestrian beach accesses through the proposed concrete stepped revetment to replace the existing ones and extension of existing beach accesses through the rock scour protection.

* Promenade raising and a sea defence wall at the rear of the promenade.

* The extension of outfalls and protection works to existing outfalls that would be covered by the new revetment.
The estimated cost of the work is £43 million.
Details of the proposed work as well as copies of the relevant shoreline management plan and maps of local flood risk areas can be inspected at the following locations:
? Rhyl Tourist Information Centre, The Village, West Parade, Rhyl, Denbighshire, LL18 1HZ, in the opening hours displayed online at:

www.denbighshire.gov.uk/en/leisure-and-

tourism/visiting-denbighshire/tourist-information -centres-and-points.aspx.

Any person may object to the proposed work by serving on the National Assembly for Wales and on the Council, no later than Wednesday 1 June 2022, notice of objection to the proposal.
Any notice of objection to the proposal must state the grounds of the objection and may be delivered by hand, sent by pre-paid post or sent by fax or e-mail, so as to be received no later than the date specified above, to the Water, Flood and Coal Tips Division, Welsh Government, Crown Buildings, Cathays Park, Cardiff CF10 3NQ (email: FloodCoastalRisk@gov.wales) and to the Chief Executive of Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, LL151YN.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.
For more information about the Central Rhyl Coastal Defences scheme, you can view information submitted within the Town and Country Planning Act 1990 application. This can be found by entering the planning application reference number 45/2022/0271 on the Denbighshire County Council Planning Portal (accessible via this URL:

planning.denbighshire.gov.uk/planning

).
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire, LL15 1YN.
Gary Williams, Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1YN.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk www.denbighshire.gov.ukAttachments

WAR2399067.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices