Search for more Public Notices in your area
Traffic

Llandudno Flyover, Temporary Prohibition of Through Traffic

Notice ID: WAR2399169

Notice effective from
4th May 2022 to 3rd June 2022


Deddf Rheoli Trafnidiaeth Ffyrdd 1984 Adran

14(1) Gorchvmvn Bwrdaistref Sirol Conwv (Ffordd 6G. Cvffordd Llandudno/ Ailwamoio Pont / Trosffordd Conwv) Gorchvmvn (Gwaharddiad Pros Pro ar Drafnidiaeth Drwodd/ Unffordd) 2022

RHOPPIR RHYBUPD
fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn, i wahardd unrhyw gerbyd rhag teithio ar hyd darn o Ffordd 6G Cyffordd Llandudno y cyfeirir ato yn yr Atodlen isod.
Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith ailwampio ar Drosffordd/ Pont Conwy. Bydd Trosffordd Conwy yn aros ar agor i gerbydau gyda system goleuadau traffig mewn lie. Bydd mynediad ar gyfer cerddwyr yn parhau. Daw'r Gorchymyn i rym ar 9 Mai 2022. Disgwylir i'r gwaith bara oddeutu 12 wythnos neu nes bo'r gwaith y bwriedir ei gyflawni yn y Cam hwn wedi'i gwblhau
Atodlen
Ffordd 6G, Cyffordd Llandudno - cau un ffordd o Tesco at Gylchfan y Weekly News
Llwybr amgen - parhau ar hyd Cylchfan y Weekly News a mynd ar hyd Conway Road i barhau ar hyd SgwSr y Castell yna cymryd yr ail droad ar hyd Rose Hill Street ac ymlaen i Ffordd Bangor at gyffordd yr A55 tua'r dwyrain, yna parhau i ffordd ymadael 18 cyn cymryd y troad cyntaf ar hyd Ffordd 6G i ddiwedd y gwyriadau gerllaw'r gyffordd fi ffordd fynediad Tesco. (Pont / Trosffordd Conwy) a rhan o Gylchfan y Weekly News - systemau goleuadau traffig
Dyddiedig: 4 Mai 2022
Rhun ap Gareth
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu

Road Traffic Regulation Act 1984 Section 14(1) Conwv County Borough Council (Ffordd 6G. Llandudno Junction/Conwv Flyover Refurbishment) (Temporary Prohibition of Through Traffic/One Way Order 2022
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council has made an Order, prohibiting vehicles travelling along the section of Ffordd 6G Llandudno Junction referred to in the Schedule below.
The Order is necessary to facilitate the refurbishment works on Conwy Bridge/Flyover. Conwy Flyover will remain open to vehicles with traffic lights system in place. Pedestrian access will be maintained. The Order is effective from 9 May 2022 and works are expected to last approximately 12 weeks or until the works which it is proposed to carry out on this Phase have been completed.
Schedule
Ffordd 6G, Llandudno Junction - closed one way from Tesco to Weekly News Roundabout
Alternative route via Weekly News Roundabout to exit onto Conwy Road onto Castle Square then taking the second exit onto Rose Hill Street onto Bangor Road to junction for the A55 Eastbound then continue to exit 18 before then taking the first exit on Ffordd 6G to the diversions end approaching the junction with Tesco access road.
(Conwy Bridge / Flyover) and section at the Weekly News Roundabout - traffic lights system
Dated: 4 May 2022
Rhun ap Gareth
Head of Law and Governance
Bodlondeb

^.r^^s Conwy, LL32 8DU
^^s

Conwy, LL32 8DU
L.ONWY (01492) 574000

(01492) 574000
Cyf/Ref: CCBC-042375

Attachments

WAR2399169.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices