Search for more Public Notices in your area
Traffic

Brook Street, Temporary Prohibition of Traffic

Notice ID: NEW2388359

Notice effective from
27th April 2022 to 27th May 2022


Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 Adran I4(I)(A) (Fel Vi Diwygiwyd) Brook Street, Cwmbran Gorchymyn Gwahardd Traffig Dros Dro 2022

HYSBYSIR trwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, drwy arfer ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud Gorchymyn, bydd yn gwahardd unrhyw draffig rhag teithio ar hyd rhan o Brook Street, Cwmbran.
Does dim ffordd amgen ar gael. (Cedwir mynediad i drigolion a'r gwasanaethau bryd cyhyd ag y bo hynny'n rhesymol ymarferol).
Mae'r gwaharddiad yn angenrheidiol oherwydd bod gwaith yn cael ei wneud neu fe fwriedir i waith gael ei wneud ar neu'n agos at yr heol i wella'r heol iddi fod o safon y gellir ei mabwysiadu.
Bydd y Gorchymyn mewn grym o ddydd Uun 2il Mai 2022 tan ddydd Gwener laf Gorffemaf 2022 am 9 wythnos ac unrhyw ddiwmodau eraill yr ystyrir eu bod vnarigenrfoeididofewncyftxxJnadyw'nfwyna 18 mis.
Dyddiwyd: 27ain Ebrill 2022Stephen Vickers, Prif Weithredwr, Y GanoKan Ddinesig, Pont-y-pwl Torfaen, NP4 6YB


Road Traffic Regulation Act 1984 Section 14 (I) (A) (As Amended) Brook Street, Cwmbran Temporary Prohibition Of Traffic Order 2022

NOTICE is hereby given that the County Borough Council of Torfaen in exercise of their powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) have made an Order the effect of which will be to prohibit any traffic from proceeding along a section of Brook Street, Cwmbran.
No alternative route is available. (Access for residents and emergency services will be maintained as far as is reasonably practicable).
The prohibition is necessary because works are being or are proposed to be executed on or near the road to bring the road up to adoptable standards.
The Order will operate from Monday 2nd May 2022 to Friday I st July 2022 for 9 weeks and any other days deemed necessary within a period not exceeding 18 months.

Dated: 27th April 2022

Stephen Vickers, Chief Executive.Civic Centre, Pontypool, Torfaen, NP4 6YB

Attachments

NEW2388359.pdf Download

Torfaen County Borough Council

Civic Centre , Pontypool , Torfaen , NP4 6YB

http://www.torfaen.gov.uk 01495 762 200

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices