Search for more Public Notices in your area
Planning

Denbigshire, Planning Notice

Notice ID: WAR2393968

Notice effective from
27th April 2022 to 27th May 2022


Rhybudd O Ddatblygiad Arfaethedig

Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig & Meysydd Cadwraeth) 1990 ?eddf Cynllunio Tref & Gwlad 1990 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012 Rydym wedi derbyn y celsladau canlynol o dan y Deddfau Cynllunio a nodir uchod.
LB - Rhif cais 16/2022/0336 - Plas Isa Manor, Llanbedr DC, Rhuthun - Codi estyniad i ochr yr annedd I ffurfio garej gyda ystafell wely uwchben (Cals Adeilad Rhestredig).

Gallwch archwllio'r celsiadau uchod a'r hoi gynllunlau a dogfennau a gyflwynwyd gyda nhw o 27 Ebrill 2022 I 18 Mai 2022 neu drwy eln gwefan:

www.sirddlnbych.gov.uk/cynllunio

.

Os dymunwch wneud sylwadau am y celsladau ysgrifennwch ataf yn y cyfelriad isod cyn 18 Mai 2022.
Byddai'n ddefnyddiol pe baech yn nodi rhif y cais cynllunio yn eich llythyr.
Math o gais:
LB - Cais Adeilad Rhestredig
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.

Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI
Rheolwr Datblygu,
Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd,
Blwch Post 62, Rhuthun, LL15 9AZ.

cynllunio@sirddinbych.gov.uk
Notice Of Proposed Development

The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 The Town & Country Planning Act 1990 The Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012 We have received the following applications under the Planning Acts mentioned above.
LB - Application No. 16/2022/0336 - Plas Isa Manor, Llanbedr DC, Ruthin - Erection of extension to side of dwelling to form ground floor garage with bedroom above (Listed Building Application).
You may inspect the above applications and all plans and documents submitted with them from 27 April 2022 until 18 May 2022 or on our website:

www.denbighshire.gov.uk/planning

.

If you wish to comment on the applications you should write to me at the address below by 18 May 2022.
It would be useful if you could quote the planning application number in your letter.

Application types:
LB - application for listed building consent

We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI,
Development Manager,
Planning and Public Protection Services,
PO BOX 62, Ruthin, LL15 9AZ.

planning@denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR2393968.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices