Search for more Public Notices in your area
General

Notice is hereby given that Denbighshire Council intends to vary the rates or fares in accordance with the provisions of section 65 and 66 of the Local Government (Miscellaneous Provisions) Act 1976

Notice ID: WAR2394621

Notice effective from
27th April 2022 to 27th May 2022


Hysbysiad

Rhoddir rhybudd drwy hyn bod Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu amrywio'r cyfraddau neu'r ffioedd yn unol a darpariaethau adran 65 a 66 Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976. Bydd y cynigion ar gyfer cyfraddau neu ffioedd fel a ganlyn: -

Tariff 1

Rhwng: 07.00 - 22.59
Pris dechreuol (yn cynnwys y filltir gyntaf): £3.50
£2.50 fesul milltir wedi hynny
Amser aros - 30 ceiniog y funud.
Tariff 2
Rhwng 23.00 - 06.59 (ac eithrio gweler isod)
Pris dechreuol (yn cynnwys y milltir gyntaf): £5.25
£3.75 fesul milltir wedi hynny
Amser aros - 40 ceiniog y funud. Dyddiau Sul, Gwyliau Cyhoeddus a Gwyl y Banc Sul y Pasg, Dydd Nadolig, Gwyl San Steffan a Dydd Calan yn 61 Tariff 2 Trw/r Dydd.
Dydd Gwener a dydd Sadwrn, Noswyl Nadolig a Nos Galan yn ol Tariff 2 o 6pm ymlaen.
Bagiau (ar wahan i fagiau siopa, cadeiriau olyvyn a chadeiriau gwthio) tu allan i seddi teithwyr: 20 ceiniog am bob eitem.
Pob anifail domestig, ac eithrio cwn tywys: 20 ceiniog am bob anifail domestig.
TSI am Faeddu'r Cerbyd £100.00.
Tal ychwanegol am bob teithiwr ar gyfer siwrneiau mwy na 4 teithiwr
Gellir archwilio copi o'r hysbysiad hwn am ddim yn y cyfeiriad isod, unrhyw ddiwrnod o'r wythnos rhwng 09.00 a 16.30, yn ystod y cyfnod 27 Ebrill 2022 - 10 Mai 2022. Dylid gwneud unrhyw wrthwynebiad i'r amrywiad arfaethedig uchod o'r cyfraddau neu'r ffioedd yn ysgrifenedig i'r cyfeiriad isod, o fewn 14 diwrnod o'r dyddiad y derbynnir hwn, gyda'r pennawd Cynigion Taliadau Cerbydau Hacni. Os na cheir unrhyw wrthwynebiadau, bydd y newidiadau'n cael eu gweithredu 11 Mai 2022.

Dyddiad: 27 Ebrill 2022.


Trwyddedu, Caledfryn, Ffordd Y Ffair, Dinbych, LL16 3RJ.

trwyddedu@sirddinbych.gov.ukRydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.

Notice

Notice is hereby given that Denbighshire Council intends to vary the rates or fares in accordance with the provisions of section 65 and 66 of the Local Government (Miscellaneous Provisions) Act 1976. The proposals for rates or fares will be as follows: -

Tariff 1

Between 07.00 - 22.59
Start fare (includes first mile) - £3.50
£2.50 per mile thereafter
Waiting time - 30p each minute.
Tariff 2
Between 23.00 - 06.59 (except see below)
Start fare (includes first mile): £5.25
£3.75 per mile thereafter
Waiting time - 40p each minute. Sundays, Public and Bank Holidays, Easter Sunday, Christmas Day, Boxing Day and New Year's Day to be charged at Tariff 2 all day.
Friday & Saturday, Christmas Eve and New Year's Eve to be charged at Tariff 2 from 6pm.
Luggage (excluding shopping, wheelchairs and pushchairs) outside the passenger compartment - 20p each item.
Carriage of each domestic pet, excluding guide dogs - 20p each pet.
Soiling Charge - £100.00.
Surcharge per passenger for journeys more than 4 passengers
A copy of this notice maybe inspected free of charge at the address below any weekday between 09.00 and 16.30 during the period 27 April 2022 to 10 May 2022. Any objection to the above proposed variation of the rates or fares should be made in writing to the address below within 14 days from the date hereof and headed Mackney Carriage Tariff Proposals. If no objections are received the changes will be implemented on 11th May 2022.

Dated: 27 April 2022.


Licensing Section, Caledfryn, Smithfield Road, Denbigh, LL16 3RJ. '

licensing@denbighshire.gov.ukWe welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk


www.denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR2394621.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices