Search for more Public Notices in your area
General

Marine And Coastal Access Act 2009 Part 4: Marine Licensing Application For A Marine Licence For Central Rhyl Coastal Defence Scheme Ground Investigations

Notice ID: BIR2387155

Notice effective from
27th April 2022 to 27th May 2022


Deddf Y Mor A Mynediad I'r Arfordir 2009
Rhan 4: Trwyddedu Morol Cais Am Drwydded Forolar Gyfer Ymchwiliadau Tir Cynllun Amddiffyn Arfordir Canol Y Rhyl

Hysbysir drwy hyn, yn unol a Rhan 4, Pennod 1, Adran 68, Deddf y Mor a Mynediad i'r Arfordir 2009, fod Cyngor Sir Ddinbych wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru, sy'n gweithredu ar ran yr Awdurdod trwyddedu, am drwydded forol i gynnal gwaith ymchwilio tir ger y Rhyl.
Gallwch weld y dogfennau cals yn rhad ac am ddlm.o'n

https://publicregister.natu

ralresources.wales/.

Gallwch chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio'r cyfeirnod cais RML2219. Neu gallwch ofyn am gopi o'r wybodaeth gennym ni. Gall hyn gymryd amser i'w brosesu a gellid codi tal am hynny.
Dylid cyflwyno sylwadau neu wrthwynebiadau ysgrifenedig parthed y cais hwn i'r Tim Trwyddedu Morol, Gwasanaeth Trwyddedu Caerdydd, Ty Cambria, 29 Heol Casnewydd, Caerdydd CF24 0TP, neu yrru e-bost at

marinelicensing@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

.

Dylid cyflwyno sylwadau neu wrthwynebiadau o fewn 28 diwrnod o ddyddiad y rhybudd hwn, gan ddyfynnu cyfeirnod: RML2219.
Yn eich sylw/gwrthwynebiad dylech gynnwys cyfeiriad y gellir anfon gohebiaeth iddo.
Byddwch yn ymwybodol y bydd sylwadau a dderbynnir yn cael eu rhannu a'r ymgeisydd a gall y byddant ar gael i'r cyhoedd ar 61 golygu manylion personol, yn unol a'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data.

Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru, gan weithredu ar ran yr Awdurdod Trwyddedu, yn trosglwyddo copi o unrhyw sylw neu wrthwynebiad a dderbynnir i'r ymgeisydd.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.

www.sirddinbych.gov.uk www.denbighshire.gov.uk
Marine And Coastal Access Act 2009 Part 4: Marine Licensing Application For A Marine Licence For Central Rhyl Coastal Defence Scheme Ground Investigations

Notice is hereby given, in accordance with Part 4, Chapter 1, Section 68 of the Marine and Coastal Access Act 2009 that Denbighshire County Council has applied to Natural Resources Wales, acting on behalf of the Licensing Authority, for a marine licence to conduct ground investigation works near Rhyl.
You can see the application documents free of charge.from

https://publicregister.natu

ralresources.wales/.

You can search for the documents using the application reference number RML2219. Or you can request a copy of the information from us. This may take time to process and there could be a charge.
Representations or objections in respect of the application should be made in writing to: Marine Licensing Team, Cardiff Permitting Service, Natural Resources Wales, 29 Newport Road, Cambria House, Cardiff, CF24 0TP, or e-mail

marinelicensing@naturalresourceswales.gov.ukRepresentations or objections should be made within 28 days of the date of this notice, quoting reference: RML2219.
In your representation/objection please include an address to which correspondence may be sent.
Please be aware that representations received will be shared with the applicant and may be made publicly available, after redacting personal details in line with General Data Protection Regulation.
Natural Resources Wales, acting on behalf of the Licensing Authority, will pass to the applicant a copy of any representation or objection received.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

BIR2387155.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices