Search for more Public Notices in your area
Traffic

Conwy Road, Temporary Prohibition of Through Traffic

Notice ID: WAR2388055

Notice effective from
20th April 2022 to 20th May 2022

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14 (1) Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwy
(Conway Road. Conwy (Pont / Trosffordd Conwy) Gorchvmyn (Gwaharddiad Dros Dro ar Drafnidiaeth Drwodd) 2022

RHOPPIR RHYBUDD
fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu gwneud Gorchymyn, ddim llai na saith niwrnod wedi dyddiad y Rhybudd hwn, i wahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r darnau o ffordd y cyfeirir atynt yn yr Atodlen isod. Bydd y gwaith yn dechrau drwy gau lonydd ar Ffordd Newydd, Cyffordd Llandudno a Ffordd 6G, Cyffordd Llandudno.
Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith i dynnu'r ynysoedd traffig presennol ar Ffordd Newydd a Ffordd 6G Cyffordd Llandudno a gwaith ailwampio ar Bont Conwy. Mae'r llwybrau amgen wedi'u nodi yn yr Atodlen isod. Bydd mynediad ar gyfer cerddwyr yn parhau. Daw'r Gorchymyn i rym ar 9 Mai 2022. Disgwylir i'r gwaith bara oddeutu 12 wythnos neu nes bo'r gwaith y bwriedir ei gyflawni yn y Cam hwn wedi'i gwblhau.
Atodlen
Ffordd Newydd, Cyffordd Llandudno
Parhau ar hyd cylchfan y Weekly News ar hyd Conway Road i Gyfnewidfa Glan Conwy, cymryd y troad cyntaf ar Ffordd y Cymry Brenhinol i gylchfan Queen's a chymryd y trydydd troad ar hyd Conway Road ymlaen i Vaughan Street, troi i'r chwith ar hyd Y Pared i'r gyffordd a Rhodfa'r Gogledd yna troi i'r chwith ar hyd yr ail droad ar y gylchfan i Gloddaeth Avenue i'r gyffordd a Ffordd y Gogarth i gymryd y troad cyntaf ar hyd Bryniau Road ac yna ar hyd Ffordd Deganwy i fynd ymlaen i ddiwedd y gwyriadau ar Ffordd Glan y M6r.
Ffordd 6G, Cyffordd Llandudno
Parhau ar hyd Cylchfan y Weekly News a mynd ar hyd Conway Road i barhau ar hyd Sgwar y Castell yna cymryd yr ail droad ar hyd Rose Hill Street ac ymlaen i Ffordd Bangor at gyffordd yr A55 tua'r dwyrain, yna parhau i ffordd ymadael 18 cyn cymryd y troad cyntaf ar hyd Ffordd 6G i ddiwedd y gwyriadau gerllaw'r gyffordd a ffordd fynediad Tesco.
Conway Road, Conwy, (Pont / Trosffordd Conwy) a rhan o Gylchfan y Weekly News
Teithio tuag at Gonwy - Parhau ar hyd Ffordd 6G a chymryd y trydydd troad ar hyd yr A55 tua'r gorllewin i barhau at Gyffordd 17 i fynd ar hyd Ffordd Bangor i Town Ditch Road, yna troi i'r chwith ar hyd Berry Street ac yna mynd ymlaen at ddiwedd y gwyriadau ar Castle Street. I'r rheiny sy'n dymuno cael mynediad at faes parcio'r Ficerdy, Rosemary Lane, Upper Gate Street a Mount Pleasant, bydd hyn yn bosibl trwy Rose Hill Street. Teithio tuag at Landudno a Chyffordd Llandudno - Parhau ar hyd Sgwar y Castell yna cymryd yr ail droad ar hyd Rose Hill Street ac ymlaen i Ffordd Bangor at gyffordd yr A55 tua'r dwyrain, yna parhau ar ffordd ymadael 18 cyn cymryd y troad cyntaf ar hyd Ffordd 6G i ddiwedd y gwyriadau gerllaw'r gyffordd a ffordd fynediad Tesco.
Dyddiedig 20 Ebrill 2022
Rhun ap Gareth
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11
Conwv County Borough Council (Conwv Road Conwv (Conwv Bridge/ Flvovertl (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2022


NOTICE IS GIVEN
that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, prohibiting vehicles using the lengths of road referred to in the Schedule below. The works will begin with lane closures on New Road, Llandudno Junction and Ffordd 6G, Llandudno Junction.
The Order is necessary to facilitate the removal of existing traffic islands on New Road and Ffordd 6G Llandudno Junction and refurbishment works on Conwy Bridge Alternative routes are set out in the Schedule below. Pedestrian access will be maintained. The Order is effective from 9 May 2022 and expected to last approximately 12 weeks or until the works which it is proposed to carry out on this Phase have been completed.
Schedule
New Road, Llandudno Junction
Continue on the Weekly News roundabout onto Conway Road to Glan Conwy Interchange, take the first exit on The Royal Welsh Way to Queen's roundabout to take the third exit onto Conway Road continue onto Vaughan Street turn left onto The Parade to the junction with North Parade then turn left to take the second exit at the roundabout onto Gloddaeth Avenue to the junction with Great Ormes Road to take the first exit onto Bryniau Road then onto Degnawy Road to proceed to the diversions end on Glan y Mor Road.
Ffordd 6G, Llandudno Junction
Continue along Weekly News Roundabout to exit onto Conwy Road to continue onto Castle Square then taking the second exit onto Rose Hill Street onto Bangor Road to junction for the A55 Eastbound then continue to exit 18 before then taking the first exit on Ffordd 6G to the diversions end approaching the junction with Tesco access road.
Conwy Road, Conwy, (Conwy Bridge / Flyover) and section at the Weekly News Roundabout
Travelling towards Conwy - Ffordd 6G to take the third exit onto the A55 Westbound to Junction 17 to exit onto Bangor Road to Town Ditch Road left onto Berry Street and then proceed to the diversions end on Castle Street. For those wishing to gain access to the Vicarage Car Park, Rosemary Lane, Upper Gate Street and Mount Pleasant, this will be possible via Rose Hill Street.
Travelling towards Llandudno & Llandudno Junction - continue along Castle Square to take the second exit on Rose Hill Street onto Bangor Road to the junction for the A55 Eastbound then continue to exit 18 before then taking the first exit on Ffordd 6G to the diversions end approaching the junction with Tesco access road.
Dated: 20 April 2022

Rhun ap Gareth

Head of Law and Governance
Bodlondeb
Conwy, LL32 8DU
(01492) 574000

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL COUNTY BOROUGH COUNCIL
Cyf/Ref: CCBC-042375

Attachments

WAR2388055.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices