Search for more Public Notices in your area
Welsh Government
Traffic

Llangollen, Temporary Prohibition of Waiting, Loading & Unloading

Notice ID: BIR2387589

Notice effective from
20th April 2022 to 20th May 2022

HYSBYSIAD STATUDOL
I gael copi print bras o'r Hysbysiad hwn, ffoniwch 03000 255 454 neu ebostiwch Trafnidiaeth.YGangenOrchmynion@llyw.cymru
STATUTORY NOTICE
For a large print copy of this Notice contact 03000 255 454 or email Transportordersbranch@gov.wales
Llywodraeth Cymru Welsh Government

Gorchymyn Cefnffordd Yr A5 (Llangollen A Chorwen, Sir Ddinbych) (Gwahardd Aros, Llwytho A Dadlwytho Dros Dro) 2022

Mae Gweinidogion Cymru wedi gwneud Gordhymyn o dan adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traff ig Ffyrdd 1984. Mae angen y Gorchymyn ar sail diogelwch er mwyn caniatau i gydrannau fferm wynt, s/n llwythi anwahanadwy annormal (fel y drffinnir "abnormal indivisible loads" yng Ngorchymyn Cerbydau Ffyrdd (Awdurdodi Mathau Arbennig) (Cyffredinol) 2003 ("Gorchymyn 2003")), gael eu dudo'n ddiogel ar hyd cefnffordd yr A5.
Effaith y Gorchymyn yw gwahardd aros, Ifwytho a dadlwytho, dros dro, ar y darnau o gefnffordd yr A5 a ddisgrrfir yn yr Atodlen i'r Hysbysiad hwn. Dim ond am gyfnodau byr y bydd y gwaharddiad hwn, y codir aiwyddion priodd yn ei gyfch, mewn grym, a hynny ar yr adegau pan fydd llwythi anwahanadwy annormal yn cael eu dudo.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 25 Ebrill 2022 a dim ond yn achlysurol y bwriedir iddo gael ei ddefnyddio, am gyfnodau byr tra bo'r heddlu yn hebrwng llwythi anwahanadwy annormal trwy Langollen a Chorwen. Felly disgwylir i'r gwaharddiad dros dro fod yn weithredol yn ysbeidiol o 00:01 o'r gloch ar 25 Ebrill 2022 am gyfnod o 18 mis ar y mwyaf.
Gellir gweld copi o'r Gorchymyn a'r Hysbysiad ar wefan Llywodraeth Cymru ar

https://llyw.cymru/

gorch myn ion-ffyrdd.

Gellir cael copi print bras o'r Hysbysiad hwn oddi wrth: Y Gangen Orchmynion, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru, Pare Cathays, Caerdydd CF10 3NQ.


J SADDLER,
Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru

YR ATODLEN

Y darnau o ddwy ochr cefnffordd yr A5 o'r enw Berwyn Road, Llangollen, Sir Ddinbych sy'n ymestyn tua'r gorllewin o bwynt 43 o fetrau i'r gorllewin o ganolbwynt ei chyffordd 9 Heol y Farchnad am bellter o 215 o fetrau.
Ochr ddeheuol y darn o gefnffordd yr A5 o'r enw Heol Llundain, Corwen, Sir Ddinbych sy'n ymestyn o bwynt 27 o fetrau i'r gorllewin o ganolbwynt ei chyffordd S'r I6n sy'n arwain at Brookside Cottages hyd at bwynt 50 metr i'r gorllewin o'r gyffordd honno.
Ochr ddeheuol y darn o gefnffordd yr A5 o'r enw Heol Llundain, Corwen, Sir Ddinbych sy'n ymestyn o bwynt 95 o fetrau i'r gorllewin o ganolbwynt ei chyffordd a'r Ion sy'n arwain at Brookside Cottages hyd at bwynt 128 o fetrau i'r gorllewin o'r gyffordd honno.
Ochr ddeheuol y darn o gefnffordd yr A5 o'r enw Stryd y Bont, Corwen, Sir Ddinbych sy'n ymestyn o bwynt 138 o fetrau i'r gorllewin o ganolbwynt ei chyffordd 3 L6n Las hyd at bwynt 197 o fetrau i'r gorllewin o'r gyffordd honno.


The A5 Trunk Road (Llangollen And Corwen, Denbighshire) (Temporary Prohibition Of Waiting, Loading & Unloading) Order 2022

The Welsh Ministers have made an Order under section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984, which is required on safety grounds to permit the safe transportation of wind farm components that comprise abnormal indivisible loads (AIL) (as defined in the Road Vehicle (Authorisation of Special Types) (General) Order 2003 ("the 2003 Order") along the A5 trunk road.
The effect of the Order is to temporarily prohibit waiting, loading and unloading on the lengths of the A5 trunk road described in the Schedule to this Notice. This prohibition will only be in force for short periods of time during times of AIL transportation and will be signed accordingly.
The Order comes into force on 25 April 2022 and is only intended to be used occasionally for short periods of time whilst the Police escort AIL through Llangollen and Corwen. The temporary prohibition is therefore expected to operate on an intermittent basis from 00:01 hours on 25 April 2022 for a maximum period of 18 months.
A copy of the Order and Notice can be viewed on the Welsh Government's website at

https://gov

. wales/road-orders.

A copy of this Notice in larger print can be obtained from Orders Branch, Transport, Welsh Government Cathays Park, Cardiff CF10 3NQ.


J SADDLER,
Transport, Welsh Government

SCHEDULE

The lengths of both sides of the A5 trunk road known as Berwyn Road, Llangollen, Denbighshire that extends westwards from a point 43 metres west of the centre-point of its junction with Market Street for a distance of 215 metres.
The southern side of the length of the A5 trunk road known as London Road, Corwen, Denbighshire that extends from a point 27 metres west of the centre-point of its junction with the lane leading to Brookside Cottages to a point 50 metres west of that junction.
The southern side of the length of the A5 trunk road known as London Road, Corwen, Denbighshire that extends from a point 95 metres west of the centre-point of its junction with the lane leading to Brookside Cottages to a point 128 metres west of that junction.
The southern side of the length of the A5 trunk road known as Bridge Street, Corwen, Denbighshire that extends from a point 138 metres west of the centre-point of its junction with Green Lane to a point 197 metres west of that junction.

Attachments

BIR2387589.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices