Search for more Public Notices in your area
Traffic

Plasycoed Road, Prohibition of Traffic

Notice ID: NEW2372206

Notice effective from
6th April 2022 to 6th May 2022


Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 Adran I4(I)(A)(Fel Y'l Diwygiwyd)
Plasycoed Road, Pont-Y-Pwl
Gorchymyn Gwahardd Traffig Dros Dro 2022

HYSBYSIR trwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, drwy arfer ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud Gorchymyn, bydd yn gwahardd unrhyw draffig rhag teithio ar hyd rhan o Plasycoed Road, Pont-y-pwl.
Y llwybr amgen yw ar hyd Plasycoed Road, Estate Road, A4043, A472, Cefn Crib Road, Pantygasseg Road a'r un fath o'r cyfeiriad arall. (Bydd mynediad i drigolion a gwasanaethau brys yn cael ei gynnal cyn belled a bod hynny'n rhesymol ymarferol).
Mae'r gwaharddiad yn angenrheidiol oherwydd bod gwaith yn cael ei gyflawni neu y bwriedir ei gyflawni ar y ffordd neu'n agos ati i docio coed.
Bydd y Gorchymyn yn gweithredu rhwng 09:00 -17:00 ar ddydd lau 7fed Ebrill 2022 hyd at ddydd Gwener 8fed Ebrill 2022 am 2 ddiwmod ac unrhyw dyddiau eraill a dybiryn angenrheidiol o fewn cyfnod heb fod yn fwy na 18 mis. Dyddiedig:: 6ed Ebrill 2022
Stephen Vickers, Prif Weithredwr, Y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pwl, Torfaen, NP4 6YB


Road Traffic Regulation Act 1984
Section I4(I)(A) (As Amended)
Plasycoed Road, Pontypool
Temporary Prohibition Of Traffic Order 2022

NOTICE is hereby given that the County Borough Council of Torfaen in exercise of their powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) have made an Order the effect of which will be to prohibit any traffic from proceeding along a section of Plasycoed Road, Pontypool.
The alternative route is along Plasycoed Road, Estate Road, A4043, A472, Cefn Crib Road, Pantygasseg Road and vice versa. (Access for residents and emergency services will be maintained as far as is reasonably practicable).
The prohibition is necessary because works are being or are proposed to be executed on or near the road to cut back trees.
The Order will operate from 09:00 -17:00 Thursday 7th April 2022 to Friday 6th April 2022 for 2 days and any other days deemed necessary within a period not exceeding 18 months.

Dated: 6th April 2022


Stephen Vickers, Chief Executive, Civic Centre, Pontypool, Torfaen, NP4 6YB

Attachments

NEW2372206.pdf Download

Torfaen County Borough Council

Civic Centre , Pontypool , Torfaen , NP4 6YB

http://www.torfaen.gov.uk 01495 762 200

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices