Search for more Public Notices in your area
Traffic

Cwmbran, Temporary Prohibition of Pedestrians

Notice ID: NEW2371568

Notice effective from
6th April 2022 to 6th May 2022


Torfaen County Borough Council Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) Section 14 (1)(b) Public Footpath No. 169 (part) at Cwmbran Temporary Prohibition of Pedestrians Order 2022

NOTICE is hereby given that the County Borough Council of Torfaen in exercise of their powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as Amended) have made an Order the effect of which will be to prohibit pedestrians and cyclists from proceeding along Public Footpath No. 169 Cwmbran from its junction with Court Farm Road opposite number 109. The footpath then runs in a southerly direction for approximately 185 metres to its junction with Footpath 162.
The Order will come into operation on 6th April 2022 and will continue in force for a period of 6 months or until the works have been completed, whichever is the sooner.

Dated: 6 April 2022


Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (Fel Y'l Diwygiwyd) Adran 14 (1)(B) Llwybr Cyhoeddus Rhif 169 (Rhan) Yng Nghwmbran Gorchymyn Gwahardd Cerddwyr Dros Dro 2022

HYSBYSIR trwy hyn bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen wrth arfer ei bwerau dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i Diwygiwyd) wedi gwneud Gorchymyn, effaith yr hwn fydd gwahardd cerddwyr a beicwyr rhag teithio ar hyd Llwybr Cyhoeddus Rhif 169 Cwmbran o'i gyffordd a Court Farm Road gyferbyn a rhif 109. Mae'r llwybr troed wedyn yn mynd mewn cyfeiriad tua'r de am tua 185 metr hyd at ei gyffordd a Llwybr Troed 162.
Daw'r Gorchymyn arfaethedig i rym ar 6 Ebrill 2022 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod o 6 mis neu tan fydd y gwaith wedi ei orffen, pa un bynnag fydd gyntaf.

Dyddiad: 6 Ebrill 2022

Attachments

NEW2371568.pdf Download

Torfaen County Borough Council

Civic Centre , Pontypool , Torfaen , NP4 6YB

http://www.torfaen.gov.uk 01495 762 200

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices