Search for more Public Notices in your area
Planning

Denbigshire, Planning Notice

Notice ID: WAR2378514

Notice effective from
6th April 2022 to 6th May 2022


Rhybudd O Ddatblygiad Arfaethedig

Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig & Meysydd Cadwraeth) 1990 ?eddf Cynllunio Tref & Gwlad 1990 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012 Rydym wedi derbyn y ceisiadau canlynol o dan y Deddfau Cynllunio a nodir uchod.

EA/MD - Rhif cais 45/2022/0271 - Cynllun Amddiffynfeydd Arfordirol Canol Y Rhyl, Y Rhyl - Adeiladu cynllun diogelu'r arfordir, gan ymgorffori; wal for newydd, gwaith atgyweirio a gweithrediadau peirianneg gan gynnwys diogelu'r sgwwr i'r morglawdd presennol. Gosod wal gynnal grisiau concrit newydd. Codi ac ehangu promenad gan gynnwys mynedfeydd newydd a diwygiedig, tirlunio a gwaith cysylltiedig. Gwaith mynediad a lliniaru ecolegol yn Nhraeth Barcbi.
Gallwch archwilio'r ceisiadau uchod a'r holl gynlluniau a dogfennau a gyflwynwyd gyda nhw o 6 Ebrill 2022 i 4 Mai 2022 neu drwy ein gwefan:

www.sirddinbych.gov.uk/cynllunio

.
Os dymunwch wneud sylwadau am y ceisiadau ysgrifennwch ataf yn y cyfeiriad isod cyn 4 Mai 2022.
Byddai'n ddefnyddiol pe baech yn nodi rhif y cais cynllunio yn eich llythyr.
Math o gais:
MD - datblygiad mawr a ddiffinir gan Orchymyn Cynllunio Tref & Gwlad (Trefn Datblygiad Cyffredinol) 1995
EA - datblygiad sy'n dod gyda datganiad amgylcheddol

Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI
Rheolwr Datblygu,
Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd,
Blwch Post 62, Rhuthun, LL15 9AZ.

cynllunio@sirddinbych.gov.uk
Notice Of Proposed Development

The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 The Town & Country Planning Act 1990 The Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012 We have received the following applications under the Planning Acts mentioned above.
EA/MD - Application No. 45/2022/0271 -Central Rhyl Coastal Defences Scheme, Rhyl -Construction of coastal protection scheme, incorporating; new sea wall, repair works and engineering operations including scour protection to existing sea wall. Installing new concrete step revetments. Raising and widening of promenade including new and amended accesses, landscaping and associated works. Ecological mitigation and access works at Barkby Beach.
You may inspect the above applications and all plans and documents submitted with them from 6 April 2022 until 4 May 2022 or on our website:

www.denbighshire.gov.uk/planning

.
If you wish to comment on the applications you should write to me at the address below by 4 May 2022.
It would be useful if you could quote the planning application number in your letter.
Application types:
MD - major development
EA - development accompanied by an environmental statement
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi with ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI,
Development Manager,
Planning and Public Protection Services,
PO BOX 62, Ruthin, LL15 9AZ.

planning@denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR2378514.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices