Search for more Public Notices in your area
Planning

Denbigshire, Multi Planning Notices

Notice ID: WAR2378106

Notice effective from
6th April 2022 to 6th May 2022


Rhybudd O Ddatblygiad Arfaethedig

Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig & Meysydd Cadwraeth) 1990 ?eddf Cynllunio Tref & Gwlad 1990 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012 Rydym wedi derbyn y ceisiadau canlynol o dan y Deddfau Cynllunio a nodir uchod.
LB - Rhif cais 03/2022/0174 -The Royal Hotel, Stryd y Bont, Llangollen - Dymchwel yr estyniad presennol a chodi estyniad pedwar llawr newydd i'r ochr a'r cefn. Codi estyniad deulawr i'r cwrt presennol. Estyniad i falconi cefn presennol gan gynnwys gosod canopi a deciau. Newidiadau i gynlluniau ystafelloedd mewnol. Gwaith atgyweirio ar nwyddau a ffenestri allanol a gwaith cysylltiedig (CaisAdeilad Rhestredig).
LB - Rhif cais 41/2022/0242 - The Old School, Bodfari, Dinbych - Adeiladu mynedfa newydd i gerbydau a gwaith cysylltiedig (cais Adeilad Rhestredig).
LB - Rhif cais 07/2022/0109 - Dudley Arms Hotel, Stryd Fawr, Llandrillo, Corwen - Trosi dau adeilad allanol (hen sied drol/stabl ac ystafell ddigwyddiadau) yn 3 uned llety gwyliau gan gynnwys gerddi awyr agored preifat a pharcio cysylltiedig (cais Adeilad Rhestredig).

Gallwch archwilio'r ceisiadau uchod a'r hoi gynlluniau a dogfennau a gyflwynwyd gyda nhw o 6 Ebrill 2022 i 27 Ebrill 2022 neu drwy ein gwefan:

www.sirddinbych.gov.uk/cynllunio

.

Notice Of Proposed Development

The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 The Town & Country Planning Act 1990 The Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012 We have received the following applications under the Planning Acts mentioned above.
LB-Application No. 03/2022/0174-The Royal Hotel, Bridge Street, Llangollen - Demolition of existing extension and erection of replacement four storey extension to side and rear. Erection of two storey extension to existing courtyard. Extension to existing rear balcony including installation of canopy and decking. Alterations to internal room layouts. Repair works to external goods and windows and associated works (Listed Building Application).
LB - Application No. 41/2022/0242 - The Old School, Bodfari, Denbigh - Construction of a new vehicular access and associated works (Listed Building application).
LB - Application No. 07/2022/0109 - Dudley Arms Hotel, High Street, Llandrillo, Corwen -Conversion of two outbuildings (former cart shed/stable and function room) into 3 no. holiday accommodation units including private outdoor garden areas and associated parking (Listed Building application).
You may inspect the above applications and all plans and documents submitted with them from 6 April 2022 until 27 April 2022 or on our website:

www.denbighshire.gov.uk/planning

.
If you wish to comment on the applications you should write to me at the address below by 27 April 2022.
It would be useful if you could quote the planning application number in your letter.
Application types:
LB - application for listed building consent

Os dymunwch wneud sylwadau am y ceisiadau ysgrifennwch ataf yn y cyfeiriad isod cyn 27 Ebrill 2022.
Byddai'n ddefnyddiol pe baech yn nodi rhif y cais cynllunio yn eich llythyr.
Math o gais:
LB - Cais Adeilad Rhestredig

Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI
Rheolwr Datblygu,
Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd,
Blwch Post 62, Rhuthun, LL15 9AZ.

cynllunio@sirddinbych.gov.ukRydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi with ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.

We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.


Attachments

WAR2378106.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices