Search for more Public Notices in your area
Traffic

Market Street, One Way Traffic Order

Notice ID: WAR2373550

Notice effective from
6th April 2022 to 6th May 2022


Cyngor sir ddinbych
gorchymyn (heol y farchnad a
stryd yr eglwys, llangollen)
(traffig unffordd) 2022.
Deddf rheoleiddio traffig ffyrdd 1984

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud Gorchymyn o dan Adrannau 1(1) a (2), 2(1) i (3), a 4(2) a (3) a Rhan Ilia Rhan IV o Atodlen 9 Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, gyda'r effaith o wahardd unrhyw gerbydau rhag teithio ar hyd y darnau o ffordd a nodlr yn yr Atodlen isod ar wahan i'r cyfeiriad a nodir ynglyn a hynny.
Mae modd gweld copi o'r Gorchymyn a wnaed ar 6 Ebrill 2022 ac sy'n dod i rym ar 11 Ebrill 2022, ynghyd a map sy'n dangos y darnau ffbrdd y mae'r Gorchymyn yn berthnasol iddynt, yn ystod oriau agor Llyfrgell Llangollen, Y Capel, 19-21 Heol y Castell, Llangollen, Sir Ddinbych, LL20 8NY.
Mae unrhyw orchmynion wedi'u gwneud gan Gyngor Sir Ddinbych neu awdurdod blaenorol yn cael eu diddymu gan fod y gorchmynion o bosib yn cyfeirio at ddarnau o'r ffordd wedi'i nodi yn y gorchymyn arfaethedig.
Os dymunwch gwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn neu unrhyw ddarpariaeth a wneir ynddo ary sail nad yw o fewn y pwerau a roddir gan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, neu ar y sail na fodlonwyd unrhyw un o ofynion y Ddeddf honno neu unrhyw offeryn a wnaed ynddi mewn perthynas a'r Gorchymyn, dylech wneud cais i'r Uchel Lys at y diben hwnnw cyn pen chwe wythnos o 6 Ebrill 2022.


Denbighshire County Council (Market Street and Church Street, Llangollen) (one-way traffic) order 2022.
Road traffic regulation act 1984

Denbighshire County Council has made an order under Sections 1(1) and (2), 2(1) to (3) and 4(2) and (3) and Part III and Part IV of Schedule 9 of the Road Traffic Regulation Act 1984, the effect of which is to prohibit any vehicle from travelling along the lengths of road specified in the Schedule below other than in the direction specified therein.
A copy of the Order which was made on 6th April 2022 and which comes into effect on 11th April 2022 together with a map showing the lengths of road to which the Order relates may be examined during opening hours at Llangollen Library, The Chapel, 19-21 Castle Street, Llangollen, Denbighshire, LL20 8NY.
Any previous orders made by Denbighshire County Council or a predecessor authority are revoked in so far as such orders may relate to the lengths of road specified in the order.
If you wish to question the validity of the Order or of any provision contained in it on the grounds that it is not within the powers conferred by the Road Traffic Regulation Act 1984, or on the grounds that any requirement of that Act or of any instrument made under it, has not been complied with in relation to the Order, you may, within six weeks from 6th April 2022 apply to the High Court for this purpose.

Lengths of Road at Llangollen in the County of Denbigh.

Schedule - One Way Traffic

Street name
Market Street
Permitted Direction Westbound
Description From its junction with Castle Street to its junction with East Street.
Street name Church Street
Permitted Direction Westbound
Desription  From its junction with the A5 Regent Street to its junction with Chapel Street.

Dated: 6 April 2022.


Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.


Stryd yr Eglwys Tua'r gorllewin
O'i
chyffordd a Stryd Y Rhaglaw ar yrA5 i'w chyffordd 3 Stryd y Capel.
Dyddiedig: 6 Ebrill 2022.
Gary Williams, Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Nl fydd unrhyw oedi wrfh ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk www.denbighshire.gov.ukAttachments

WAR2373550.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices