Search for more Public Notices in your area
Traffic

Denbighshire, Multi Traffic Notices, Prohibition and Restriction of Waiting and Loading and Parking Places

Notice ID: BIR2373573

Notice effective from
6th April 2022 to 6th May 2022

sir ddinbych Cyngor

Denbighshire County CouncilCyngor sir ddinbych rhybudd o wneud gorchymyn (Ffyrdd Amrywiol, Llangollen) Gorchymyn cyngor sir ddinbych (Gwahardd a Chyfyngu Ar Aros a Llwytho a Lleoedd Parcio) (Cydgrynhoi) Amrywiad Rhif 1 Llangollen 2022.

RHODDIR RHYBUDD DRWY HYN ar 6 Ebrill 2022 bod Cyngor Sir Ddinbych ("y Cyngor") wrth arfer ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 ac ymgynghori & Phrif Swyddog yr Heddlu, wedi gwneud y Gorchymyn a enwir uchod, a fydd a'r effaith a ddisgrifir yn yr atodlen isod, ac yn fwy penodol yn y Gorchymyn ei nun.

Mae modd gweld copi o'r Gorchymyn a wnaed ar 11 Ebrill 2022 ynghyd a map sy'n dangos y darnau ffordd y mae'r Gorchymyn yn berthnasol iddynt yn ystod oriau agor Llyfrgell Llangollen, Y Capel, 19-21 Heol y Castell, Llangollen, Sir Ddinbych. LL20 8NY

Os dymunwch gwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn neu unrhyw ddarpariaeth a wneir ynddo ary sail nad yw o fewn y pwerau a roddir gan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, neu ar y sail na fodlonwyd unrhyw un o ofynion y Ddeddf honno neu unrhyw offeryn a wnaed ynddi mewn perthynas a'r Gorchymyn, dylech wneud cais i'r Uchel Lys at y diben hwnnw cyn pen chwe wythnos o 6 Ebrill 2022.

Atodlen
Ffyrdd a Strydoedd yn Llangollen yn Sir Ddinbych

Mae Amrywio'r Gorchymyn hwn yn effeithio ar y ffyrdd canlynol:
Abbey Road, Bridge Street, Heol y Castell, Chapel Street, StrDwyain, Heol y Farchnad, Lon y Felin, Heol y Dderwen, Parade Street

Mannau Parcio i Ddeiliaid Bathodynnau i'r Anabl yn Unig, Mannau Aros Cyfyngedig, Mannau Llwytho yn Unig, Dim Aros ar Unrhyw Adeg / Dim Llwytho ar Unrhyw Adeg, Dim Aros ar Unrhyw Adeg.
Dyddiedig: 6 Ebrill 2022.

Gary Williams, Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.

www.sirddinbych.gov.uk
Denbighshire County Council Notice of Making of an Order (Various Roads, Llangollen) Denbighshire County Council (Prohibition and Restriction of Waiting and Loading and Parking Places) (Consolidation) Variation No.1 Llangollen Order 2022.

NOTICE IS HEREBY GIVEN that on 6th April 2022 Denbighshire County Council ("the Council") in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 and after consultation with the Chief Officer of Police has made the above-named Order, the effect of which is as described in the schedule below and more particularly in the order itself.

A copy of the Order which comes into effect on 11th April 2022 together with a map showing the lengths of road to which the Order relates may be examined during opening hours at Llangollen Library, The Chapel, 19-21 Castle Street, Llangollen. Denbighshire. LL20 8NY

If you wish to question the validity of the Order or of any provision contained in it on the grounds that it is not within the powers conferred by the Road Traffic Regulation Act 1984, or on the grounds that any requirement of that Act or of any instrument made under it, has not been complied with in relation to the Order, you may, within six weeks from 6th April 2022 apply to the High Court for this purpose.

Schedule
Roads and Streets at Llangollen in the County of Denbighshire

This Order Variation affects the roads at:
Abbey Road,  Bridge Street, Castle Street,  Chapel Street, East Street, Market Street,  Mill Street, Oak Street, Parade Street
 
Introducing:-
Disabled Badge Holder Only Bays, Limited Waiting Bays, Loading Only Bays, No Waiting at any time / No loading at any time, No Waiting at any time.

Dated: 6 April 2022.

Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.

We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

 

www.denbighshire.gov.ukAttachments

BIR2373573.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices