Search for more Public Notices in your area
Traffic

Plasycoed Road, Temporary Prohibition of Traffic

Notice ID: NEW2372190

Notice effective from
30th March 2022 to 29th April 2022


Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984
Adran I4(I)(A)(Fel Y'l Diwygiwyd)
Plasycoed Road, Pont-Y-Pwl
Gorchymyn Gwahardd Traffig Dros Dro 2022

HYSBYSIR trwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, drwy arfer ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y*i diwygiwyd) yn bwriadu gwneud Gorchymyn, nid llai na saith niwrnod ar 61 dyddiad yr Hysbysiad hwn, a fydd yn gwahardd unrhyw draffig rhag teithio ar hyd rhan o Plasycoed Road, Pont-y-pwl.
Y llwybr amgen yw ar hyd Plasycoed Road, Estate Road, A4043, A472, Cefn Crib Road, Pantygasseg Road a'r un fath o'r cyfeiriad arall. (Bydd mynediad i drigolion a gwasanaethau brys yn cael ei gynnal cyn belled a bod hynny'n rhesymol ymarferol).
Mae'r gwaharddiad yn angenrheidiol oherwydd bod gwaith yn cael ei gyflawni neu y bwriedir ei gyflawni ar y ffordd neu'n agos ati i docio coed.
Bydd y Gorchymyn arfaethedig yn gweithredu rhwng 09:00 - 17:00 ar ddydd lau 7fed Ebrill 2022 hyd at ddydd Gwener 8fed Ebrill 2022 am 2 ddiwrnod ac unrhyw dyddiau eraill a dybir yn angenrheidiol o fewn cyfnod heb fod yn fwy na 18 mis.
Dyddiedig: 30ain Mawrth 2022
Stephen Vickers, Prif Weithredwr, Y GanoHan Ddinesig, Pont-y-pwl, Torfaen, NP4 6YB


Road Traffic Regulation Act 1984
Section I4(I)(A) (As Amended)
Plasycoed Road, Pontypool
Temporary Prohibition Of Traffic Order 2022

NOTICE is hereby given that the County Borough Council of Torfaen in exercise of their powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intend not less than seven days from the date of this Notice to make an Order the effect of which will be to prohibit any traffic from proceeding along a section of Plasycoed Road, Pontypool.
The alternative route is along Plasycoed Road, Estate Road, A4043, A472, Cefn Crib Road, Pantygasseg Road and vice versa. (Access for residents and emergency services will be maintained as far as is reasonably practicable).
The prohibition is necessary because works are being or are proposed to be executed on or near the road to cut back trees.
The proposed Order will operate from 09:00 - 17:00 Thursday 7th April 2022 to Friday 8th April 2022 for 2 days and any other days deemed necessary within a period not exceeding 18 months.
Dated: 30th March 2022
Stephen Vickers, Chief Executive, Civic Centre, Pontypool, Torfaen, NP4 6YB

Attachments

NEW2372190.pdf Download

Torfaen County Borough Council

Civic Centre , Pontypool , Torfaen , NP4 6YB

http://www.torfaen.gov.uk 01495 762 200

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices