Search for more Public Notices in your area
Traffic

Mountian View Road, Temporary Prohibition of Traffic

Notice ID: NEW2365052

Notice effective from
30th March 2022 to 29th April 2022


Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984
Adran I4(I)(A)(Fely'i Diwygiwyd)
Mountain View Road, Pontnewnydd
Gorchymyn Gwahardd Traffig Dros Dro 2022

HYSBYSIR trwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, drwy arfer ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud Gorchymyn, bydd yn gwahardd unrhyw draffig rhag teithio ar hyd rhan o Pantygasseg Road, Pont-y-pwl.
Y llwybr amgen yw ar hyd Plasycoed Road, Estate Road, Merchant's Hill, Penywain Road, Penywain Lane, Tranch Road, Coed-y-North Road a'r un fath o'r cyfeiriad arall. (Bydd mynediad i drigolion a gwasanaethau brys yn cael ei gynnal cyn belled a bod hynn/n rhesymol ymarferol).
Mae'r gwaharddiad yn angenrheidiol oherwydd bod gwaith yn cael ei gyflawni neu y bwriedir ei gyflawni ar y ffordd neu'n agos ati i docio coed.
Daw'r Gorchymyn i rym o 09:00 - 17:00 ddydd Llun 4 Ebrill 2022 tan ddydd Mercher 6 Ebrill 2022 am 3 diwrnod ac unrhyw ddiwrnodau eraill y bernir eu bod yn angenrheidiol o fewn cyfnod nad yw'n hwy na 18 mis.
Dyddiedig: 30 Mawrth 2022
Stephen Vickers, Prif Weithredwr, Y GanoHan
Ddinesig, Pont-y-pwl, Torfaen, NP4 6YB

Road Traffic Regulation Act 1984
Section 14 (1) (A)
Mountain View Road, Pontnewynydd
Temporary Prohibition of Traffic Order 2022

NOTICE is hereby given that the County Borough Council of Torfaen in exercise of their powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) have made an Order the effect of which will be to prohibit any traffic from proceeding along a section of Pantygasseg Road, Pontypool.
The alternative route is along Plasycoed Road, Estate Road, Merchant's Hill, Penywain Road, Penywain Lane, Tranch Road, Coed-Y-North Road and vice versa. (Access for residents and emergency services will be maintained as far as is reasonably practicable).
The prohibition is necessary because works are being or are proposed to be executed on or near the road to cut back trees.
The Order will operate from 09:00 - 17:00 Monday 4th April 2022 to Wednesday 6th April 2022 for 3 days and any other days deemed necessary within a period not exceeding 18 months.
Dated: 30th March 2022
Stephen Vickers, Chief Executive, Civic Centre, Pontypool, Torfaen, NP4 6YB

Attachments

NEW2365052.pdf Download

Torfaen County Borough Council

Civic Centre , Pontypool , Torfaen , NP4 6YB

http://www.torfaen.gov.uk 01495 762 200

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices