Search for more Public Notices in your area
Planning

Denbigshire, Multi Planning Notices

Notice ID: WAR2365763

Notice effective from
23rd March 2022 to 22nd April 2022


Rhybudd O Ddatblygiad Notice Of Proposed Arfaethedig Development

Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig & Meysydd Cadwraeth) 1990 ?eddf Cynllunio Tref & Gwlad 1990 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012 Rydym wedi derbyn y ceisiadau canlynol o dan y Deddfau Cynllunio a nodir uchod.
LB - Rhif cais 20/2022/0183 - Plasnewydd, Llanfair Dyffryn Clwyd, Rhuthun - Adnewyddu ac ymestyn rhandy cysylltiedig presennol sy'n gwasanaethu'r prif annedd gan gynnwys ailosod drysau a ffenestri, gosod goleuadau to, ffurfio agoriadau ffenestri ychwanegol, addasiadau mewnol a gwaith cysylltiedig (cais Adeilad Rhestredig).
LB - Rhif cais 16/2022/0248 - Halfway House, Llanbedr Dyffryn Clwyd, Rhuthun - Gosod drws a ffenestri newydd yn y blaen (cais Adeilad Rhestredig).
Gallwch archwilio'r ceisiadau uchod a'r holl gynlluniau a dogfennau a gyflwynwyd gyda nhw ? 23 Mawrth 2022 i 13 Ebrill 2022 neu drwy ein gwefan:

www.sirddinbych.gov.uk/cynllunio

.
Os dymunwch wneud sylwadau am y ceisiadau ysgrifennwch ataf yn y cyfeiriad isod cyn 13 Ebrill 2022.
Byddai'n ddefnyddiol pe baech yn nodi rhif y cais cynllunio yn eich llythyr.
Math o gais:
LB - Cais Adeilad Rhestredig
The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 The Town & Country Planning Act 1990 The Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012 We have received the following applications under the Planning Acts mentioned above.
LB - Application No. 20/2022/0183 -Plasnewydd, Llanfair Dyffryn Clwyd, Ruthin -Renovation and extension of existing attached annexe serving main dwelling including the replacement of doors and windows, insertion of rooflights, formation of additional window openings, internal alterations and associated works (Listed Building application).
LB - Application No. 16/2022/0248 - Halfway House, Llanbedr Dyffryn Clwyd, Ruthin -Installation of replacement door and windows to front (Listed Building application).
You may inspect the above applications and all plans and documents submitted with them from 23 March 2022 until 13 April 2022 or on our website:

www.denbighshire.gov.uk/planning

.
If you wish to comment on the applications you should write to me at the address below by 13 April 2022.
It would be useful if you could quote the planning application number in your letter.
Application types:
LB - application for listed building consent
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.
Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI
Rheolwr Datblygu,
Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd,
Blwch Post 62, Rhuthun, LL15 9AZ.

cynllunio@sirddinbych.gov.uk


Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI,
Development Manager,
Planning and Public Protection Services,
PO BOX 62, Ruthin, LL15 9AZ.

planning@denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR2365763.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices