Search for more Public Notices in your area
Traffic

Maendy Way, Temporary Prohibition of Traffic

Notice ID: NEW2365109

Notice effective from
23rd March 2022 to 22nd April 2022


Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 Adran I4(I)(A)(Fel Y'l Diwygiwyd) Maendy Way, Cwmbran
Gorchymyn Gwahardd Traffig Dros Dro 2022

HYSBYSIR trwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, drwy arfer ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) yn bwriadu gwneud Gorchymyn, nid llai na saith niwrnod ar 61 dyddiad yr Hysbysiad hwn, a fydd yn gwahardd unrhyw draffig rhag teithio ar hyd rhan o Maendy Way, Cwmbran.
Mae'r llwybr amgen ar hyd Maendy Way, Chapel Street, Commercial Street, Mount Pleasant Road Ty Trappa, Ty Pwca Road, Maendy Way ac i'r gwrthwyneb. (Cedwir mynediad i drigolion a'r gwasanaethau argyfwng cyn belled ag y bo modd yn rhesymol).
Mae angen y gwaharddiad oherwydd bod gwaith i gael ei wneud, neu bwriedir gweithio ar neu ger y ffordd i gael mynediad at siambr yn y ffordd.
Bydd y Gorchymyn arfaethedig yn gweithredu rhwng 08:00 a 17:00 ar ddydd Sul 3ydd Ebrill 2022 am I diwrnod ac unrhyw ddyddiau eraill a dybir yn angenrheidiol o fewn cyfnod heb fod yn fwy na 18 mis.
Dyddiedig: 23ain Mawrth 2022
Stephen Vickers, Prif Weithredwr, Y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pwl, Torfaen, NP4 6YB

Road Traffic Regulation Act 1984
Section I4(I)(A) (As Amended)
Maendy Way, Cwmbran
Temporary Prohibition Of Traffic Order 2022

NOTICE is hereby given that the County Borough Council of Torfaen in exercise of their powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intend not less than seven days from the date of this Notice to make an Order the effect of which will be to prohibit any traffic from proceeding along a section of Maendy Way, Cwmbran.
The alternative route is along Maendy Way, Chapel Street, Commercial Street, Mount Pleasant Road Ty Trappa, Ty Pwca Road, Maendy Way and vice versa. (Access for residents and emergency services will be maintained as far as is reasonably practicable).
The prohibition is necessary because works are being or are proposed to be executed on or near the road to access a chamber in the highway.
The proposed Order will operate from 08:00 to 17:00 Sunday 3rd April 2022 for I day and any other days deemed necessary within a period not exceeding 18 months.
Dated: 23rd March 2022
Stephen Vickers, Chief Executive, Civic Centre, Pontypool, Torfaen, NP4 6YB

Attachments

NEW2365109.pdf Download

Torfaen County Borough Council

Civic Centre , Pontypool , Torfaen , NP4 6YB

http://www.torfaen.gov.uk 01495 762 200

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices