Search for more Public Notices in your area
Traffic

Pistyll Bach, Llandybie, Public Path Diversion

Notice ID: HAV2367961

Notice effective from
23rd March 2022 to 22nd April 2022


Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig Ac Ardal Gadwraeth) 1990 Hysbysiad Dan Adran 67 -Caniatad Cynllunio Rhestredig Hysbysiad Dan Adran 73 -Datblygiad O Fewn Ardal Gadwraeth Hysbysiad O Dan Reoliad 5

PL/03528 - Newid defnydd o ddefnydd addysgol/caffi i lety gwyliau. Mae'r datblygiad yn cynnwys ailosod offer ystafell ymolchi ac ychwanegu bath a chawod a gosod stof llosgi coed. Mae gwaith arall yn cynnwys addurno ac atgyweirio'r eiddo yn gyffredinol, Old Slaughter House, Pare Dinefwr, Heol Caerfyrddin, Llandeilo, SA19 6RT ar gyfer yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol - Rob Soar
PL/03652 - Newid defnydd o ddosbarth defnydd suis generis - tafarn ar hyn o bryd - i ddefnydd dosbarth C1 -gwestai yn 33 Stryd Cerrig, Llanymddyfri, SA20 OBZ ar gyfer Sherell Swales a Paul Summer Scales
Gellir gweld y cais, y cynlluniau ac unrhyw wybodaeth ategol ar-lein drwy fynd i:

www.sirgar.gov.uk/ceisiadaucynllunio

neu yn unrhyw un o'n Canolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid yn ystod yr oriau swyddfa.
Os dymunwch wneud sylwadau ar y datblygiad arfaethedig, rhaid ichi wneud hynny cyn pen 21 diwrnod ar 61 dyddiad yr hysbysiad hwn. Gallwch gyflwyno sylwadau ar-lein drwy fynd i'r ddolen gyswllt uchod, drwy anfon e-bost:

ymgynghoriadaucynllunio@sirgar.gov.uk

neu drwy anfon llythyr i'r Gwasanaethau Cynllunio, Swyddfeydd y Cyngor, Heol Cilgant, Llandeilo, SA19 6HW.
Oherwydd yr holl ohebiaeth y mae'r Adran yn ei chael, ni fyddwn yn cydnabod ein bod wedi cael eich sylwadau nac, fel rheol, yn ymateb i'r sylwadau/cwestiynau a gyflwynir. Sylwch os byddweh yn cyflwyno sylwadau ar y datblygiad arfaethedig, y bydd y wybodaeth hon ar gael i'r cyhoedd ar-lein.
Dyddiad yr Hysbysiad: 23.03.2022 Y Dyddiad Cau: 13.04.2022
Planning (Listed Buildings and Conservation Areas)
Regulations 1990
NOTICE UNDER SECTION 67 -
LISTED BUILDING CONSENT
NOTICE UNDER SECTION 73 -
DEVELOPMENT WITHIN A CONSERVATION AREA
NOTICE UNDER REGULATION 5
PL/03528 - Change of use from educational/cafe use to holiday let. The development includes refitting bathroom appliances with the addition of bath and shower and the installation of a wood burning stove. Other works include decoration and general repair of the property at Old Slaughter House, Dinefwr Park, Carmarthen Road, Llandeilo, SA19 6RTfor National Trust - Rob Soar
PL/03652 - Change of use from a suis generis use class -currently a public house - to use class C1 - hotels at 33 Stone Street, Llandovery, SA20 OBZ for Sherell Swales & Paul Summer Scales
The application, plans, and any supporting information can be viewed on-line at:

www.carmarthenshire.gov.uk/planningapplications

or
any of our Customer Services Centre during office hours.
If you wish to comment on the proposed development, you must do so within 21 days of the date on this notice. You can comment on the application either online using the link above, by email:

planningconsultations@carmarthenshire.gov.uk

or by
letter to Planning Services, Civic Offices, Crescent Road, Llandeilo, SA19 6HW.
Given the volume of correspondence that the Department receives, we will not acknowledge receipt of your comments or, as a rule, respond to the comments or questions submitted. Please note that if you do comment on the proposed development, this information will be publicly available online.
Date of Notice: 23.03.2022 Deadline Date: 13.04.2022

Local Authority Reference Rw2/51/038/Te Notice Of Making Of An Order Highways Act 1980
Carmarthenshire County Council (Public Footpaths 51/038 Pistyll Bach, Llandybie, Carmarthenshire) Public Path Diversion Order 2022

The above Order, made on 16th March 2022, under Section 119 of the Highways Act 1980, will divert Public Footpaths 51/038 from their current alignment to the alignment indicated on the Order Map.
A copy of the Order and Order Map may be viewed free of charge at Hwb Carmarthen, Unit A, St Catherine's Walk, Carmarthen, SA31 1GA, Hwb Ammanford, 41 Quay Street, Ammanford, SA18 3BS and Hwb Llanelli, 36 Stepney Street, Llanelli, SA15 3TR from 10 a.m. to 3 p.m. on any weekday by appointment only. For an appointment please telephone 01267 234567 and ask for the Hwb. Copies of the Order and map available on request. Postal copies may be obtained at a price of £5.00.
Any representations about or objections to the Order may be sent in writing to Director of Environment, Environment Department, Pare Myrddin, Richmond Terrace, Carmarthen, SA31 1 HQ, quoting the above reference, not later than the 22nd April 2022. Please state the grounds on which they are made.
If no representations or objections are duly made, or if any so made are withdrawn, then Carmarthenshire County Council may confirm the Order as an unopposed Order. If the Order is sent to the Welsh Government for confirmation, any representations and objections which have not been withdrawn will be sent with the Order.
Dated: 18th March 2022 Signed: Director of Environment Environment Department Pare Myrddin, Richmond Terrace, Carmarthen SA31 1HQ
Cyfeirnod Awdurdod Lleol RW2/51/038/TE HYSBYSIAD GWNEUD GORCHYMYN Deddf Prrffyrdd 1980
GORCHYMYN CYNGOR SIR CAERFYRDDIN (LLWYBRAU TROED 51/038 PISTYLL BACH, LLANDYBIE SIR GAERFYRDDIN) DARGYFEIRIO LLWYBR CYHOEDDUS 2022
Bydd y Gorchymyn uchod, a wnaed ar y 16eg Mawrth 2022, o dan Adran 119 o Ddeddf Priffyrdd 1980, yn dar-gyfeirio'r Llwybyrau Cyhoeddus 51/038 o'u aliniad cyfredol i aliniad a nodwyd ar Fap y Gorchymyn.
Gellir darllen copi o'r Gorchymyn a'r Map yn ddi dal yn yr Hwb Caerfyrddin, Uned A, Rhodfa Santes Catrin, Caerfyrddin, SA31 1GA, Hwb Rhydaman, 41 Stryd y Cei, Rhydaman, SA18 3BS a Hwb Llanelli, 36 Stryd Stepney, Llanelli, SA15 3TR rhwng 10.00 y.b. a 3.00 y.p. dydd Llun i ddydd Gwener trwy apwyntiad yn unig. Am apwyntiad ffoniwch 01267 234567 a gofynnweh am yr Hwb. Gallwch gael copi'au post am £5.00.
Dylid anfon unrhyw sylwadau neu wrthwynebiadau ynghylch y Gorchymyn yn ysgrifenedig at Ms Ruth Mullen, Cyfarwyddwr yr Amgylchedd, Adran Yr Amgylchedd, Pare Myrddin, Waun Dew, Caerfyrddin, SA31 1 HQ, gan ddyfynnu'r cyfeirnod uchod erbyn 22ain Ebrill 2022 fan hwyraf, gan nodi ar ba sail y'u gwneir.
Os na dderbynnir unrhyw sylwadau neu wrthwynebiadau, neu os byddant yn cael eu tynnu'n 61, gall Cyngor Sir Caerfyrddin gadarnhau'r Gorchymyn fel Gorchymyn diwrthwynebiad. Os caiff y Gorchymyn ei anfon at Llywodraeth Gymraeg i'w gadarnhau, bydd unrhyw sylwadau neu wrthwynebiadau a wnaed ac sydd heb gael eu tynnu'n 61 yn cael eu hanfon gydag ef.
Dyddiedig:18fed Mawrth2022 Llofnodwyd: Cyfarwyddwr yr Amgylchedd Adran Yr Amgylchedd Pare Myrddin, Waun Dew Caerfyrddin, SA31 1HQ

Attachments

HAV2367961.pdf Download

Carmarthenshire County Council

County Hall , Carmarthen , Carmarthenshire , SA31 1JP

http://www.carmarthenshire.gov.uk 01267 234 567

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices