Search for more Public Notices in your area
General

Council Tax 2022/2023

Notice ID: NEW2357231

Notice effective from
12th March 2022 to 11th April 2022

TORFAEN COUNTY BOROUGH
BWRDEISTREF SIROL TORFAEN
Council Tax 2022/2023
Treth y Cyngor 2022/2023
Mewn cyfarfod o'r Cyngor a gynhaliwyd ar 3 Mawrth 2022, penderfynwyd gosod Treth y Cyngor ar y lefelau canlynol. Mae'r symiau'n cyfeirio at bob Ardal Gymunedol a phob Band Treth y Cyngor.
Band
A B C D E F G H I
1198.07  1397.75  1597.43  1797.11  2196.47  2595.82  2995.18  3594.22  4193.26
1204.87  1405.69  1606.49  1807.31  2208.93  2610.56  3012.18  3614.62  4217.06
1231.48  1436.73  1641.97  1847.22  2257.71  2668.20  3078.70  3694.44  4310.18
1187.96  1385.95  1583.94  1781.94  2177.93  2573.91  2969.90  3563.88  4157.86
1195.97  1395.30  1594.63  1793.96  2192.62  2591.27  2989.93  3587.92  4185.91
1186.09  1383.78  1581.45  1779.14  2174.50  2569.87  2965.23  3558.28  4151.33

Am wybodaeth bellach, ffoniwch 'Galw Torfaen' ar: (01495) 766129 / 766131/ 766145.
Mae'r Cyngor o dan Adran 12 o Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992 wedi penderfynu peidio a rhoi disgownt ar eiddo sy'n cyfrif fel ail gartrefi neu eiddo gwag.
Mae Cynllun Gostyngiadau Treth y Cyngor yn helpu pobl ar incwm isel i dalu eu bil treth y cyngor. Os ydych yn derbyn budd-daliadau neu os ydych yn gweithio, a'ch incwm o dan lefel benodol fe allech fod yn gymwys. Am ragor o wybodaeth, ffoniwch 0300 456 3559.
Nigel Aurelius CPFA
PRIF WEITHREDWR CYNORTHWYOL ADNODDAU
At a meeting of the Council held on 3 March 2022, the Council Tax was set at the following levels. The amounts refer to each Community Area and each Council Tax Band.
Community Area / Ardal Gymunedol

Cwmbran Pontypool Blaenavon Henllys
Croesyceiliog & Llanyrafon Ponthir
For further information, please telephone 'Call Ibrfaen' on: (01495)766129 / 766131/766145.
The Council under Section 12 of the Local Government Finance Act 1992 have resolved to give no discount on properties classed as second homes or empty properties.
Council Tax Reduction Scheme helps people on low incomes to pay their council tax bill. If you are on benefits or if you work and your income is below a certain level you may qualify. For further information, please telephone 0300 456 3559.
Nigel Aurelius CPFA
ASSISTANT CHIEF EXECUTIVE RESOURCES

Attachments

NEW2357231.pdf Download

Torfaen County Borough Council

Civic Centre , Pontypool , Torfaen , NP4 6YB

http://www.torfaen.gov.uk 01495 762 200

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices