Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984

Notice ID: NEW2347475

Notice effective from
9th March 2022 to 8th April 2022

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984
ADRAN I4(I)(A)(FELY'I DIWYGIWYD)
CRANE STREET, PONT-Y-PWL
GORCHYMYN GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO 2022
HYSBYSIR trwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, drwy arfer ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud Gorchymyn, bydd yn gwahardd unrhyw draffig rhag teithio ar hyd rhan o Crane Street, Pont-y-pwl.
Nid oes llwybr arall ar gael. (Caniateir mynediad i drigolion a'r gwasanaethau brys cyn belled ag y bo hynny'n rhesymol ymarferol).
Mae'r gwaharddlad yn angenrheldlol oherwydd bod gwaith yn cael ei gyflawni neu y bwriedir ei gyflawni ar y ffordd neu'n agos ati i gysylltu gwasanaeth newydd.
Bydd y Gorchymyn ar waith o 08:00 tan 18:00 ddydd Sul 13 Mawrth 2022 am I diwrnod ac unrhyw ddiwrnodau eraill y bemir eu bod yn angenrheidiol o fewn cyfnod nad yw'n hwy na 18 mis.
Dyddiedig: 9 Mawrth 2022
Stephen Vickers, Prif Weithredwr, YGancJbn Ddkiesig, Pont-ypwl Torfaen, NP4 6YB
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984
SECTION I4(I)(A) (AS AMENDED)
CRANE STREET, PONTYPOOL
TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC ORDER 2022
NOTICE is hereby given that the County Borough Council of Torfaen in exercise of their powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) have made an Order the effect of which will be to prohibit any traffic from proceeding along a section of Crane Street, Pontypool.
No alternative route is available. (Access for residents and emergency services will be maintained as far as is reasonably practicable).
The prohibition is necessary because works are being or are proposed to be executed on or near the road to install a new service connection.
The Order will operate from 08:00 to 18:00 Sunday 13th March 2022 for I day and any other days deemed necessary within a period not exceeding 18 months.
Dated: 9th March 2022
Stephen Vickers, Chief Executive,
Civic Centre, Pontypool, Torfaen, NP4 6YB

Attachments

NEW2347475.pdf Download

Torfaen County Borough Council

Civic Centre , Pontypool , Torfaen , NP4 6YB

http://www.torfaen.gov.uk 01495 762 200

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices