Search for more Public Notices in your area
Traffic

Crumlin Road, Pontypool, Temporary Prohibition of Traffic

Notice ID: NEW2341681

Notice effective from
2nd March 2022 to 1st April 2022

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984
ADRAN I4(I)(A)
CRUMLIN ROAD, PONT-Y-PWL GORCHYMYN GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO 2022
HYSBYSIR trwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, drwy arfer ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud Gorchymyn, bydd yn gwahardd unrhyw draffig rhag teithio ar hyd rhan o Crumlin Road, Pont-y-pwl.
Mae'r llwybr amgen ar hyd Albion Road, A472 ac i'r gwrthwyneb. Bydd mynediad i drigolion a'r gwasanaethau argyfwng yn cael ei gadw cyn belled ag y bo'n ymarferol rhesymol.
Mae angen y gwaharddiad oherwydd bod gwaith i'w wneud neu cynigir gwneud y gwaith ar neu ger y ffordd i adnewyddu pibell nwy.
DawV Gorchymyn i rym o ddydd Llun 7fed Mawtth 2022 hyd at ddydd Gwener 3ydd Mehefin 2022 am 3 mis ac unrhyw ddyddiau eraill a dybir yn angenrheidiol o fewn cyfnod heb fod yn fwy na 18 mis. Dyddiedig: 2 Mawrth 2022
Stephen Vickers, Prif Weithredwr, Y GanoHan Ddinesig, Pont-y-pwl, Torfaen, NP4 6YB
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984
SECTION I4(I)(A) (AS AMENDED) CRUMLIN ROAD, PONTYPOOL
TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC ORDER 2022
NOTICE is hereby given that the County Borough Council of Torfaen in exercise of their powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) have made an Order the effect of which will be to prohibit any traffic from proceeding along a section of Crumlin Road, Pontypool.
The alternative route is along Albion Road, A472 and vice versa. Access for residents and emergency services will be maintained as far as is reasonably practicable.
The prohibition is necessary because works are being or are proposed to be executed on or near the road to replace the gas main.
The Order will operate from Monday 7th March 2022 to Friday 3rd June 2022 for 3 months and any other days deemed necessary within a period not exceeding 18 months.
Dated: 2nd March 2022
Stephen Vickers, Chief Executive, Civic Centre, Pontypool, Torfaen, NP4 6YB

Attachments

NEW2341681.pdf Download

Torfaen County Borough Council

Civic Centre , Pontypool , Torfaen , NP4 6YB

http://www.torfaen.gov.uk 01495 762 200

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices