Search for more Public Notices in your area
Planning

TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990

Notice ID: MFN0648089

Notice effective from
25th February 2022 to 27th March 2022

TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990
PLANNING (LISTED BUILDING AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990
THE PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS)
(WALES) REGULATIONS 2012
NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following application(s) have been made to the Flintshire County Council in respect of the above legislation.
064093 - Change of Use of building from 2no. premises to 4no. self-contained flats (2 x 1 bedroom, 2 x 2bedroom) 1 Jubilee Villas, New Street, Mold, Flintshire. (Development affecting the character or appearance of a Conservation Area).
A copy of the application, plans and other documents may be inspected by members of the public until 18th March 2022 on our website at

www.flintshire.gov.uk/planningapplicationsdatabase

. Any person who wishes to make representation about the above application should make them via the website, by e-mail to

planning.consultation@flintshire.gov.uk

or in writing to the Chief Officer (Planning, Environment & Economy), Flintshire County Council, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NF quoting the relevant reference number by the above date.
A N Farrow, Chief Officer (Planning, Environment & Economy) on behalf of
Flintshire County Council.
Dated this 25th day of February 2022.
NOTICE OF PROPOSAL
THE FLINTSHIRE COUNTY COUNCIL (OFF-STREET PARKING PLACES) ORDERS
Notice is hereby given that Flintshire County Council ("the Council") propose to make Orders in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 as amended ('the 1984 Act') and The Traffic Management Act 2004 ("the 2004 act") and of all other enabling powers, and after consultation with the Chief Officer of Police in accordance with Part III of Schedule 9 to the 1984 Act, the effect of which will be to amend :-
? The Flintshire County Council (Off-Street Parking Places - Connah's Quay) (Revocation) Order 2018

? The Flintshire County Council (Off-Street Parking Places - Holywell) (Revocation) Order 2018

? The Flintshire County Council (Off-Street Parking Places - Queensferry) (Revocation) Order 2018

? The Flintshire County Council (Off-Street Parking Places - Flint) (Revocation) Order 2018

? The Flintshire County Council (Off-Street Parking Places - Mold) (Civil Enforcement) Order 2018

? The Flintshire County Council (Off-Street Parking Places - Buckley) (Revocation) Order 2018

? The Flintshire County Council (Off-Street Parking Places - Ty Dewi Sant, Ewloe) (Civil Enforcement) Order 2019

? The Flintshire County Council (Off-Street Parking Places - Buckley) (Amendment) Order 2020 so as to:-

1. Amend the provisions of the use of Electric Vehicle Parking Places and introduce overnight charging

2. Introduce cashless payments options. And amend:

? The Flintshire County Council (Off-Street Parking Places - Shotton) (Revocation) Order 2018 so as to:-

1. Amend the provisions of the use of Electric Vehicle Parking Places and introduce overnight charging

2. Introduce cashless payments options

3. The area known as King George Street Car Park shown in Schedule 2 of this Order shall now be known as Charmleys Lane Car Park in Schedule 2A of this Order.

In all other respects the present provisions of the above Orders will remain in force. And revoke:
? The Flintshire County Council (Off-Street Parking Places - Talacre) Order 2015

? The Flintshire County Council (Off-Street Parking Places - Talacre) (Amendment No 1) Order 2016 so as to:-

1. Be consistent with the Car Park Orders as above and also

2. Introduce the provisions of the use of Electric Vehicle Parking Places

3. Introduce cashless payments options.

In the interests of safety during the COVID-19 Pandemic, should you wish to view a copy of this Notice, the proposed Order, plans and a statement of the Council's reasons for proposing to make the Orders it is advisable that you view them on our website at

www.Flintshire.gov.uk

> Resident > Roads, Streets and Travel > Traffic Regulation Orders or you can request a copy of the documents by emailing

Streetscene@flintshire.gov.uk

or calling 01352701234.
If you wish to object to or make representations relating to the proposed Order you may do so in writing, setting out the grounds on which they are made to Katie Wilby, Chief Officer (Streetscene and Transportation), Flintshire County Council, County Hall, Mold, Flintshire. CH7 6NR, quoting reference PS/OFS-AMENDMENT ORDERS/JB or emailed to:

Parkingservices@flintshire.gov.uk

(Emails sent to any other address will not be looked at), by Friday 18th March 2022.
Katie Wilby, Chief Officer (Streetscene and Transportation), County Hall, Mold,
Flintshire, CH7 6NR.
Dated this 25th day of February 2022.

www.flintshire.gov.uk

? County Hall, Mold, Flintshire
DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990
DEDDF GYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990
RHEOLIADAU CYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012
HYSBYSIR DRWY HYN fod y cais/ceisiadau a ganlyn wedi'u cyflwyno i Gyngor Sir y Fflint yng nghyswllt y ddeddfwriaeth uchod.
064093 - Newid defnydd adeilad o 2 eiddo i 4 fflat hunangynhwysol (2 x 1 ystafell wely, 2 x 2 ystafell wely) 1 Jubilee Villas, Stryd Newydd, yr Wyddgrug, Sir y Fflint. (Datblygiad sy'n effeithio ar gymeriad neu edrychiad Ardal Gadwraeth).
Gellir aelodau o'r cyhoedd archwilio copi o'r cais, cynlluniau a dogfennau eraill tan 18 Mawrth 2022 ar ein gwefan sef

www.siryfflint.gov.uk/cronfaddataceisiadaucynllunio

. Dylai unrhyw un sydd am roi sylwadau ynglyn a'r cais uchod wneud hynny trwy'r wefan, trwy e-bost at

planning.consultation@flintshire.gov.uk

neu yn ysgrifenedig, gan eu hanfon at y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi), Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NF gan nodi'r cyfeirnod perthnasol erbyn y dyddiad uchod.
A N Farrow, Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) ar ran Cyngor Sir y Fflint.
Dyddiedig 25 Chwefror 2022.
HYSBYSIAD O GYNNIG
GORCHMYNION CYNGOR SIR Y FFLINT (MANNAU PARCIO ODDI AR Y STRYD)
Rhoddir rhybudd trwy hyn bod Cyngor Sir y Fflint ("y Cyngor") yn bwriadu gwneud Gorchmynion drwy arfer Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 fel y'i diwygiwyd ('Deddf 1984') a Deddf Rheoli Traffig 2004 ("Deddf 2004") a phob pwver galluogi arall, ac ar 6l ymgynghori a Phrif Swyddog yr Heddlu yn unol a Rhan III o Atodlen 9 Deddf 1984, effaith hyn fydd diwygio:
? Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint (Mannau Parcio Oddi ar y Stryd - Cei Connah) (Diddymu) 2018

? Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint (Mannau Parcio Oddi ar y Stryd - Treffynnon) (Diddymu) 2018

? Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint (Mannau Parcio Oddi ar y Stryd - Queensferry) (Diddymu) 2018

? Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint (Mannau Parcio Oddi ar y Stryd - Y Fflint) (Diddymu) 2018

? Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint (Mannau Parcio Oddi ar y Stryd - Yr Wyddgrug) (Gorfodaeth Sifil) 2018

? Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint (Mannau Parcio Oddi ar y Stryd - Bwcle) (Diddymu) 2018

? Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint (Mannau Parcio Oddi ar y Stryd - Ty Dewi Sant, Ewloe) (Gorfodaeth Sifil) 2019

? Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint (Mannau Parcio Oddi ar y Stryd - Bwcle) (Diwygiad) 2020 er mwyn:-

1. Diwygio'r darpariaethau o'r defnydd o Fannau Parcio i Gerbydau Trydan a chyflwyno codi tal dros nos

2. Cyflwyno dewis o dalu heb arian parod. A diwygio:

? Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint (Mannau Parcio Oddi ar y Stryd - Shotton) (Diddymu) 2018 er mwyn:-

1. Diwygio'r darpariaethau o'r defnydd o Fannau Parcio i Gerbydau Trydan a chyflwyno codi tal dros nos

2. Cyflwyno dewis o dalu heb arian parod

3. Yr ardal a elwir ynMaes Parcio King George Street a ddangosir yn Atodlen 2 o'r Gorchymyn hwn nawr yn cael ei adnabod fel Maes Parcio Charmleys Lane yn Atodlen 2A o'r Gorchymyn.

Mewn perthynas a phopeth arall fe fydd darpariaethau presennol y Gorchmynion uchod yn parhau mewn grym. A diddymu:
? Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint (Mannau Parcio Oddi ar y Stryd - Talacre) 2015

? Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint (Mannau Parcio Oddi ar y Stryd - Talacre) (Diwygiad 1) 2016 er mwyn:-

1. Bod yn gyson gyda'r Gorchmynion Meysydd Parcio fel uchod a hefyd

2. Cyflwyno'r darpariaethau o'r defnydd o Fannau Parcio i Gerbydau Trydan

3. Cyflwyno dewis o dalu heb arian parod.

Er diogelwch yn ystod Pandemig COVID-19, os ydych yn dymuno gweld copi o'r Hysbysiad hwn, y Gorchymyn arfaethedig, cynlluniau a datganiad o resymau'r Cyngor dros wneud y Gorchmynion, fe'ch cynghorir i edrych arnynt ar ein gwefan:

www.siryfflint.gov.uk

> Preswyl > Ffyrdd, Strydoedd a Theithio > Gorchmynion Rheoliadau Traffig neu gallwch ofyn am gopi o'r dogfennau drwy anfon e-bost at

Streetscene@flintshire.gov.uk

neu drwy ffonio 01352 701234.
Os ydych yn dymuno gwrthwynebu neu wneud sylwadau yn ymwneud a'r Gorchymyn arfaethedig, gallwch wneud hynny'n ysgrifenedig, gan nodi'r sail dros eu gwneud, at Katie Wilby, Prif Swyddog (Strydwedd a Chludiant), Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint. CH7 6NR, gan ddyfynnu cyfeirnod PS/OFS-AMENDMENT ORDERS/JB neu dros e-bost at:

Parkingservices@flintshire.gov.uk

(ni fyddwn yn edrych ar negeseuon e-bost sy'n cael eu hanfon at unrhyw gyfeiriad arall), erbyn dydd Gwener 18 Mawrth 2022.
Katie Wilby, Prif Swyddog (Strydwedd a Chludiant), Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NR.
Dyddiedig 25 diwrnod o Chwefror 2022.

www.siryfflint.gov.uk

? Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint
t5
Sir y Fflint Flintshire
COUNTY COUNCIL

Attachments

MFN0648089.pdf Download

Flintshire County Council

County Hall , Mold , Flintshire , CH7 6NB

http://www.flintshire.gov.uk 01352 752 121

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices