Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984

Notice ID: NEW2328917

Notice effective from
16th February 2022 to 18th March 2022

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 ADRAN I4(I)(A)(FEL Y'l DIWYGIWYD)

A405I CWMBRAN DRIVE, CWMBRAN

GORCHYMYN GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO 2022

HYSBYSIR trwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, drwy arfer ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel /i diwygiwyd) wedi gwneud Gorchymyn, bydd yn gwahardd unrhyw draffig rhag teithio ar hyd rhan o A4051 Cwmbran Drive, from the Rougemont roundabout to the Parkway roundabout.

Y llwybr amgen yw ar hyd A40SI Cwmbran Drive, A4042 ffordd osgoi Croesyceiliog, A4042 Turnpike Road A4051 a'r un fath o'r cyfeiriad arall.

Bydd y Gorchymyn yn dod i rym o 07:00 tan 17:00 ddydd Sul 20 Chwefror 2022, dydd Sul 27 Chwefror 2022 a dydd Sul 6 Mawrth am 3 diwrnod ac unrhyw ddiwrnodau eraill y bernir eu bod yn angenrheidiol o fewn cyfnod nad yw'n hwy na 18 mis.

Dyddiedig: 16 Chwefror 2022

Stephen Vickers, Prif Weithredwr, Y GanoHan Ddinesig, Pont-y-pwl, Torfaen, NP4 6YB

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984

SECTION I4(I)(A) (AS AMENDED)

A405I CWMBRAN DRIVE, CWMBRAN

TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC ORDER 2022

NOTICE is hereby given that the County Borough Council of Torfaen in exercise of their powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) have made an Order the effect of which will be to prohibit any traffic from proceeding along a section of A4051 Cwmbran Drive, from the Rougemont roundabout to the Parkway roundabout.

The alternative route is along A4051 Cwmbran Drive, A4042 Croesyceiliog bypass, A4042 Turnpike Road A4051 and vice versa.

The Order will operate from will operate from 07:00 to 17:00 on Sunday 20th February 2022, Sunday 27th February 2022 and Sunday 6th March for 3 days and any other days deemed necessary within a period not exceeding 18 months.

Dated: 16th February 2022

Stephen Vickers, Chief Executive, Civic Centre, Pontypool, Torfaen, NP4 6YB

Attachments

NEW2328917.pdf Download

Torfaen County Borough Council

Civic Centre , Pontypool , Torfaen , NP4 6YB

http://www.torfaen.gov.uk 01495 762 200

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices