Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION I4(I)(A) (AS AMENDED) RIVERSIDE DRIVE, BLAENAVON TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC ORDER 2022

Notice ID: NEW2323302

Notice effective from
9th February 2022 to 11th March 2022

TORFAEN COUNTY BOROUGH COUNCIL
DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984
ADRAN I4(I)(A) (FEL VI DIWYGIWYD) RIVERSIDE DRIVE, BLAENAFON GORCHYMYN GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO 2022
HYSBYSIR trwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, drwy arfer ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud Gorchymyn, bydd yn gwahardd jnrhyw draffig rhag teithio ar hyd rhan o Riverside Drive, Blaenafon at ei chyffordd a'r B4246 - Varteg Road i Bridge Street.
Does dim ffordd amgen ar gael. Cedwir mynediad i drigolion a'r gwasanaethau brys cyhyd ag y bo hynny'n rhesymol ymarferol.
Bydd y Gorchymyn mewn grym o ddydd Llun I4eg Chwefror 2022 tan ddydd Gwener 18fed Chwefror 2022 am 5 diwrnod ac unrhyw ddiwrnodau eraill yr ystyrir eu bod yn angenrheidiol o fewn cyfnod nad yw'n fwy na 18 mis. Dyddiwyd: 9fcdChwefror 2022
Stephen Vickers, Prif Weithredwr, Y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pwl, Torfaen, NP4 6YB
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION I4(I)(A) (AS AMENDED) RIVERSIDE DRIVE, BLAENAVON TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC ORDER 2022
NOTICE is hereby given that the County Borough Council of Torfaen in exercise of their powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) have made an Order the effect of which will be to prohibit any traffic from proceeding along a section of Riverside Drive, Blaenavon at its junction with B4246 - Varteg Road to Bridge Street.
No alternative route is available. Access for residents and emergency services will be maintained as far as is reasonably practicable.
The Order will operate from Monday 14th February 2022 to Friday 18th February 2022 for 5 days and any other days deemed necessary within a period not exceeding 18 months.
Dated: 9th February 2022
Stephen Vickers, Chief Executive, Civic Centre, Pontypool, Torfaen, NP4 6YB

Attachments

NEW2323302.pdf Download

Torfaen County Borough Council

Civic Centre , Pontypool , Torfaen , NP4 6YB

http://www.torfaen.gov.uk 01495 762 200

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices