Search for more Public Notices in your area
Traffic

DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL HIGHWAYS ACT 1980 PROPOSED TRAFFIC CALMING PRESTATYN

Notice ID: WAR2261927

Notice effective from
24th November 2021 to 24th December 2021

 sir ddinbych Cyngor

Denbighshire County Council

CYNGOR SIR DDINBYCH
DEDDF PRIFFYRDD 1980
GOSTEGU TRAFFIG ARFAETHEDIG YM
MHRESTATYN
Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu adeiladu cyfres o glustogau arafu dan Adran 90A-I o Ddeddf Priffyrdd 1980, a holl bwerau galluogi eraill i arafu traffig ar hyd y ffordd breswyl hon.
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL HIGHWAYS ACT 1980 PROPOSED TRAFFIC CALMING PRESTATYN
Denbighshire County Council proposes to construct a series of speed cushions under Section 90A-I of the Highways Act 1980, and all other enabling powers to reduce traffic speeds along this residential road.
Type of Features to be installed.
¦ Raised junction table, to be located on Banastre Avenue 33m west of the junction with Ffordd Pendyffryn, of 20.50m in length, 75mm in height, full carriageway width.
Further details of the proposals and a plan showing the locations of the proposed speed cushions may be obtained by e-mailing the council's Traffic Section


(

traffic@denbighshire.gov.uk

).
Objections together with the grounds on which they are made should be sent in writing to the undersigned by 10th December 2021.
Dated: 19 November 2021
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire, LL15 1YN.
Math o Nodweddion i'w gosod.
¦ Cyffordd ddyrchafedig, i'w lleoli ar Rodfa Banastre 33m i'r gorllewin o'r gyffordd a Ffordd PendyfTryn, 20.50m o hyd, 75mm o uchder, lied llawn y ffordd gerbydau.
Mae rhagor o fanylion y cynigion a chynllun yn dangos lleoliadau'r clustogau arafu arfaethedig i'w cael trwy e-bostio'r Adran Draffig y cyngor (

traffig@sirddinbych.gov.uk

).
Dylid anfon gwrthwynebiadau a'r sail iddynt yn ysgrifenedig at yr islofnodedig erbyn 10fed Rhagfyr2021
Dyddiedig: 19 Tachwedd 2021
Gary Williams, Pennaeth y Gyfraith, Adnoddau Dynol a Gwasanaethau Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL151YN.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk www.denbighshire.gov.ukAttachments

WAR2261927.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices