Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER

Notice ID: WAR2258211

Notice effective from
24th November 2021 to 24th December 2021

sir ddinbych Cyngor

Denbighshire County Council

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH
STRYD Y DWR, DINBYCH
RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD
TRAFFIG DRWODD DROS DRO
DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD
1984-ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud Gorchymyn sydd yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag teithio ar hyd Stryd y Dwr, Dinbych i gyd, yn Sir Ddinbych, sy'n ymestyn i'r dwyrain o'i chyffordd a Lon Ffynnon Barcer i'w chyffbrdd a Llain y Capel am bellter o tua 70m.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL
WATER STREET, DENBIGH
NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14
Denbighshire County Council has made an Order prohibiting vehicles using the entire length of Water Street, Denbigh, in the County of Denbigh which extends eastward from its junction with Barkers Well Lane to its junction with Chapel Place for a distance of approximately 70m.
The closure is necessary to facilitate installation of multiple gas connections by Wales and West Utilities. Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure.
The signposted alternative route will be via Barkers Well Lane > Henllan Place > Neuadd Pantwn > Factory Place > Chapel Place.
The Order is effective from 30th November 2021 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 3rd December 2021.
Dated: 24 November 2021.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
Mae angen cau'r ffordd er mwyn hwyluso gwaith Wales and West Utilities i osod cyflenwadau nwy newydd. Bydd mynediad ar gael i gerddwyr drwy gydol y cyfnod cau.
Bydd y llwybr amgen yn cael ei gyfeirio drwy Lon Ffynnon Barcer > Llain Henllan > Neuadd Pantwn > Maes y Ffatri > Llain y Capel.
Mae'r Gorchymyn yn weithredol o 30 Tachwedd 2021 am gyfnod o ddeunaw mis, neu hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag fydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith bara tan oddeutu 3Rhagfyr2021.
Dyddiedig: 24 Tachwedd 2021.
Gary Williams, Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd, AD a Chyfreithiol, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk www.denbighshire.gov.ukAttachments

WAR2258211.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices