Search for more Public Notices in your area
Planning

DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL LOCAL GOVERNMENT ACT 1972 SECTION 123 (2A)

Notice ID: WAR2262961

Notice effective from
24th November 2021 to 24th December 2021

sir ddinbych Cyngor

Denbighshire County Council

CYNGOR SIR DDINBYCH
DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972 ADRAN
123 (2A)
GWAREDU TIR
HYSBYSIR drwy hyn bod Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu, ar ddiwedd y cyfnod isod, gwaredu'r tir a gyfeirir ato fel y tir ger Ty Gwilym, Pare Gwelfor, Dyserth, Sir Ddinbych sy'n cynnwys arwynebedd o tua 150 medr sgwSr ac sy'n rhan o fan agored a ddefnyddir at ddibenion hamdden cyhoeddus. Bwriedir defnyddio'r safle at ddibenion gardd ddomestig yn unig.
Bydd cynllun o'r tir dan sylw yn cael ei gadw yn swyddfeydd Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd yn Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych LL15 1YN am y cyfnod a nodir isod. Gellir gwneud cais am gopi o'r cynllun dros e-bost i

cyfreithiol.cymorthbusnes@sirddinbych.gov.uk

.

Rhaid cyflwyno unrhyw wrthwynebiad i warediad arfaethedig y tir yn ysgrifenedig i Bennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd i'r cyfeiriad isod neu dros e-bost

cyfreithiol.cymorthbusnes@sirddinbych.gov.uk

o fewn 28 wythnos o gyhoeddi'r Hysbysiad hwn.
Dyddiedig: 24 Tachwedd 2021.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Blwch Post 62 , Rhuthun, Sir Ddinbych, LL1S 9AZ.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrfiyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
Ni
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL LOCAL GOVERNMENT ACT 1972 SECTION 123 (2A)
DISPOSAL OF LAND
NOTICE is hereby given that Denbighshire County Council intends after the expiry of the period below to dispose of the land known as land adjoining Ty Gwilym, Pare Gwelfor, Dyserth, Denbighshire comprising 150 square metres or thereabouts and which forms part of an open space used for the purposes of public recreation. The proposed use of the site is for domestic garden purposes only.
Apian of the said land will be kept at the offices of the Head of Legal HR and Democratic Services, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire LL15 1YN for the period mentioned below. A request for a copy of the plan may be made by e-mail to

legal.businesssupport@denbighshire.gov.uk

.
Any objections to the proposed disposal must be made in writing to the Head of Legal HR and Democratic Services at the address below or may be made by e-mail to

legal.businesssupport@denbighshire.gov.uk

within 28 days of publication of this Notice.
Dated: 24 November 2021.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, PO Box 62, Ruthin, Denbighshire, LL15 9AZ.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk


www.denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR2262961.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices