Search for more Public Notices in your area
Traffic

B4501 Lawnt Road Denbigh

Notice ID: WAR2258564

Notice effective from
24th November 2021 to 24th December 2021

sir ddinbych Cyngor

Denbighshire County Council

Cyngor Sir Ddinbych B4501 Ffordd Lawnt, Dinbych Rhybudd o Orchymyn Gwahardd Traffig Drwodd Dros Dro
Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 -Adran 14
Denbighshire County Council
B4501 Lawnt Road Denbigh
Notice of Temporary Prohibition of
Through Traffic Order
Road Traffic Regulation Act 1984 - Section 14
Denbighshire County Council has made an Order prohibiting vehicles using that length of B4501 Lawnt Road Denbigh in the County of Denbigh which extends from Lon Llewelyn Love Lane Junction to Segrwyd Uchaf, Denbigh, which extends southward from its junction with the road known as Llys to Castle Junction to its junction with the road known as Derwen Gomel Junction to Segrwyd Mill Junction for a distance of approximately 1.8 km. The closure is necessary to facilitate resurfacing by Denbighshire County Council Works Unit. Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure.
The signposted alternative route will be via B4501, B5435, andA543.
The Order is effective from 29th November 2021 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 20th December 2021.
Dated: 24 November 2021.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud gorchymyn yn gwahardd cerbydau rhag defnyddio dam o'r B4501 Ffordd Lawnt Dinbych yn Sir Ddinbych sy'n ymestyn o Gyffordd Lon Llewelyn Lon Pendref i Segrwyd Uchaf, Dinbych, sy'n ymestyn i'r de o'i chyffordd a'r ffordd a elwir yn Llys i Gyffordd y Castell i'w chyffordd a'r ffordd a elwir yn Gyffordd Derwen Gomel i Gyffordd Felin Segrwyd am tua 1.8 km. Mae angen cau'r ffordd er mwyn hwyluso gwaith ail-wynebu gan Uned Waith Cyngor Sir Ddinbych. Bydd mynediad ar gael i gerddwyr drwy gydol y cyfnod cau.
Bydd y llwybr amgen wedi'i arwyddo ar hyd y B4501, B5435a'rA543.
Mae'r Gorchymyn yn weithredol o 29 Tachwedd 2021 am gyfnod o ddeunaw mis, neu hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag fydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith bara tan oddeutu 20Rhagfyr2021.
Dyddiedig: 24 Tachwedd 2021.
Gary Williams, Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd, AD a Chyfreithiol, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk www.denbighshire.gov.ukAttachments

WAR2258564.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices