Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT

Notice ID: WAR2262434

Notice effective from
24th November 2021 to 24th December 2021

RHYBUDD O DDATBLYGIAD ARFAETHEDIG
NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT
Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig & Meysydd Cadwraeth) 1990 ?eddf Cynllunio Tref & Gwlad 1990 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012 Rydym wedi derbyn y celsladau canlynol o dan y Deddfau Cynllunio a nodir uchod.
CAC - Rhif cais 45/2021/1128 - 45-49 Stryd Y Baddon, Y Rhyl - Cydsyniad Ardal Gadwraeth ar gyfer dymchwel adeiladau outrigger unllawr y tu 61 i eiddo er mwyn hwyluso adnewyddiad.
The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 The Town & Country Planning Act 1990 The Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012 We have received the following applications under the Planning Acts mentioned above.
CAC - Application No. 45/2021/1128 - 45-49 Bath Street, Rhyl - Conservation Area Consent for the demolition of single storey outrigger buildings to rear of properties to facilitate refurbishment.
You may inspect the above applications and all plans and documents submitted with them from 24 November 2021 until 15 December 2021 or on our website:

www.denbighshire.gov.uk/planning

.
If you wish to comment on the applications you should write to me at the address below by 15 December 2021.
It would be useful if you could quote the planning application number in your letter.
Application types:
CAC - application for consent to demolish buildings in a Conservation Area
Gallwch archwilio'r ceisiadau uchod a'r holl gynlluniau a dogfennau a gyflwynwyd gyda nhw o 24 Tachwedd 2021 i 15 Rhagfyr 2021 neu drwy ein gwefan:

www.sirddinbych.gov.uk/cynllunio

.
Os dymunwch wneud sylwadau am y ceisiadau ysgrifennwch ataf yn y cyfeiriad isod cyn 15 Rhagfyr 2021.
Byddai'n ddefnyddiol pe baech yn nodi rhif y cais yn eich llythyr.
Math o gais:
CAC - cais am ganiatad i dynu adeilad(au) i lawr mewn Ardal Gadwraeth
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.
Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI
Rheolwr Datblygu,
Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd,
Blwch Post 62, Rhuthun, LL15 9AZ.

cynllunio@sirddinbych.gov.uk


Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI,
Development Manager,
Planning and Public Protection Services,
PO BOX 62, Ruthin, LL15 9AZ.

planning@denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR2262434.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices