Search for more Public Notices in your area
Planning

NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT

Notice ID: WAR2262503

Notice effective from
24th November 2021 to 24th December 2021

sir ddinbych Cyngor

Denbighshire County Council

RHYBUDD O DDATBLYGIAD  ARFAETHEDIG
NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT
Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig & Meysydd Cadwraeth) 1990 ?eddf Cynllunio Tref & Gwlad 1990 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012 Rydym wedi derbyn y ceisiadau canlynol o dan y Deddfau Cynllunio a nodir uchod.
MD - Rhif cais 16/2021/1109 - Tir Rhwng The Rectory a Brackendene, Llanbedr Dyffryn Clwyd, Rhuthun - Codi 17 annedd, adeiladu mynediad newydd i gerbydau a gwaith cysylltiedig.
LB - Rhif cais 03/2021/1091 - 9 Heol Y Capel, Llangollen - Gosod 9 panel PV solar i do'r adeilad allanol sy'n wynebu'r gorllewin (Cais Adeilad Rhestredig).
Gallwch archwilio'r ceisiadau uchod a'r holl gynlluniau a dogfennau a gyflwynwyd gyda nhw o 24 Tachwedd 2021 i 15 Rhagfyr 2021 neu drwy ein gwefan:

www.sirddinbych.gov.uk/cynllunio

.
Os dymunwch wneud sylwadau am y ceisiadau ysgrifennwch ataf yn y cyfeiriad isod cyn 15 Rhagfyr 2021.
Byddai'n ddefnyddiol pe baech yn nodi rhif y cais yn eich llythyr.
Math o gais:
LB - cais am gydsyniad adeilad rhestredig MD - datblygiad mawr a ddiffinir gan Orchymyn Cynllunio Tref & Gwlad (Trefn Datblygiad Cyffredinol) 1995
The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 The Town & Country Planning Act 1990 The Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012 We have received the following applications under the Planning Acts mentioned above.
MD - Application No. 16/2021/1109 - Land between The Rectory and Brackendene, Llanbedr Dyffryn Clwyd, Ruthin - Erection of 17 no. dwellings, construction of a new vehicular access and associated works.
LB - Application No. 03/2021/1091 9 Chapel Street, Llangollen - Installation of 9 panel solar PV System to west facing roof of outbuilding (Listed Building Application).
You may inspect the above applications and all plans and documents submitted with them from 24 November 2021 until 15 December 2021 or on our website:

www.denbighshire.gov.uk/planning

.
If you wish to comment on the applications you should write to me at the address below by 15 December 2021.
It would be useful if you could quote the planning application number in your letter.
Application types:
LB - application for listed building consent MD - major development
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.
Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI
Rheolwr Datblygu,
Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd,
Blwch Post 62, Rhuthun, LL15 9AZ.

cynllunio@sirddinbych.gov.uk


Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI,
Development Manager,
Planning and Public Protection Services,
PO BOX 62, Ruthin, LL15 9AZ.

planning@denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR2262503.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices